Informacije o službi

Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma

1. Pomoćnik načelnika
Ključo Vlašić Belma dipl.pravnik
Tel: 033 492 252
e-mail: urbanizam@novosarajevo.ba, kljucob@novosarajevo.ba

2. Šef Odsjeka za prostorno uređenje i urbanizam
Baždarević Mihneta, dipl.ing.arh.
Tel: 033 492 248
e-mail:bazdarevicm@novosarajevo.ba

3. Šef Odsjeka za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i urbanizma
Jadranka Martina-Čampara, dipl.pravnik
tel. 033 492 249
e-mail: camparaj@novosarajevo.ba

4. Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja
Azra Agić,dipl.ing.arh.
Tel. 033 492 250
e-mail: agica@novosarajevo.ba

5. Stručni savjetnici za upravno rješavanje u oblasti urbanizma:
Sanija Džemidžić, dipl.pravnik
e-mai: dzemidzics@novosarajevo.ba

Adisa Dogan, dipl.pravnik
e-mai:dogana@novosarajevo.ba
tel: 033 492 244

Munevera Nezović, dipl.pravnik
e-mail:nezovicm@novosarajevo.ba

Selma Jusić,dipl.pravnik
e-mail: jusics@novosarajevo.ba
tel. 033 492 247

6. Stručni savjetnici za poslove iz oblasti urbanizma:
Alma Hadžić, dipl.ing.arh.
e-mail:hadzica@novosarajevo.ba

Žana Čengić,dipl.ing.arh.
e-mail:cengicz@novosarajevo.ba
tel: 033 492 264

Svjetlana Đokanović,dipl.inh.g.arh.
e-mail:dokanovics@novosarajevo.ba

Meliha Aganović-Salković,dipl.ing.arh.
e-mail: aganovicm@novosarajevo.ba

Numić Maja, dipl.ing.arh.
e-mail: mnumic@novosarajevo.ba
tel.033 492 243

7. Stručni savjetnici za geodetske poslove u oblasti urbanizma:
Lejla Šabanović Solaković, dipl.geod.ing.
e-mail: lsabanovic@novosarajevo.ba

Žunić Alma, dipl.geod.ing.
e-mail: zunica@novosarajevo.ba
tel. 033 492 265

8. Centar za dozvole
Jasmin Osmanbegović, dipl.ing.arh
Tel.033 492 395
e-mail: czid@novosarajevo.ba

9. Zakupi javnih površina za privremene objekte, kioske i garaže:
Aida Kazaz
Tel: 033 492 246

10. Viši referenti za administrativno-tehničke poslove:
Samira Novalić
Tel. 033 492 252

Edina Kurtić
Tel.033 492 246