Informacije o službi

Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma

1. Pomoćnik načelnika dipl.pravnik Belma Ključo-Vlašić
Telefon: 492-252
E-mail: urbanizam@novosarajevo.ba

2. Šef Odsjeka za prostorno uređenje i urbanizam
Baždarević Mihneta, dipl.ing.arh.
Tel: 492 248
e-mail:bazdarevicm@novosarajevo.ba

3. Šef Odsjeka za upravno rješavanje u oblasti
prostornog uređenja i urbanizma

Jadranka Martina-Čampara, dipl.pravnik
tel. 492 249
e-mail: camparaj@novosarajevo.ba

4. Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja
Meliha Aganović-Salković,dipl.ing.arh.
Tel. 492 250
e-mail:aganovicm@novosarajevo.ba

5. Stručni savjetnici za upravno rješavanje u oblasti urbanizma:
 Sanija Džemidžić, dipl.pravnik
e-mai: dzemidzics@novosarajevo.ba
 Adisa Dogan, dipl.pravnik
e-mai:dogana@novosarajevo.ba
tel: 492 244
 Munevera Nezović, dipl.pravnik
e-mail:nezovicm@novosarajevo.ba
 Selma Jusic,dipl.pravnik
e-mail:jusics@novosarajevo.ba

6. Stručni savjetnici za poslove iz oblasti urbanizma:
 Alma Hadžić, dipl.ing.arh.
e-mail:hadzica@novosarajevo.ba
 Žana Čengić,dipl.ing.arh.
e-mail:cengicz@novosarajevo.ba
tel: 492 264
 Svjetlana Ðokanović,dipl.inh.g.arh.
e-mail:dokanovics@novosarajevo.ba
 Adisa Ðonko,dipl.ing.arh.
e-mail:djonkoadisa@novosarajevo.ba
tel. 492 243
 Alisa Hrvat, dipl.ing.arh.
e-mail: hrvata@novosarajevo.ba
tel. 492 250

7. Stručni savjetnici za geodetske poslove u oblasti urbanizma:
 Džamalija Suljo, dipl.geod.ing.
e-mail:dzamalijas@novosarajevo.ba
 Žunić Alma, dipl.geod.ing.
e-mail:karamustafica@novosarajevo.ba
tel. 492 265

8. Centar za dozvole
Dizdarević Mirjana, dipl.ing.arh
Tel. 492 395
e-mail: dizdarevicm@novosarajevo.ba

9. Zakupi javnih površina za privremene objekte, kioske i garaže:
 Aida Kazaz
Tel: 492 246
 Emira Dervišević
Tel. 492 245

10. Viši referenti za administrativno-tehničke poslove:
 Samira Novalić
Tel. 492 246
 Edina Kurtić
Tel. 492 252
 Sandra Mačkić
Tel. 492 245