INFORMACIJE ZA JAVNOST O GRANTOVIMA GAP a

Projekat upravne odgovornosti (GAP) u Bosni i Hercegovini (BiH) koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj ( USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), je namjenjen jačanju kapaciteta kritične mase općina s ciljem osiguranja kvalitetnijih usluga građanima sljedećih političkih i fiskalnih okvir dobre uprave. Projekat uključuje četiri sljedeće komponente: Direktne intervencije u općini, Intervencije u zakonodavstvu na državnom i entitetskom nivou, Jačanje zajedničkih nastupa lokalnih vlasti i Pomoć općinama pri apliciranju za kredite za kapitalne investicije.

U okviru komponente Direktnih intervencija u općini, jedan od strateških ciljeva GAP-a jeste povećanje stepena uključenosti zajednica u proces planiranja i odlučivanja u općinama, kao i bolja transparentnost u upravi partnetskih općina. Pored toga, GAP ima za cilj osigurati pomoć partnerskim općinama u pogledu poboljšanja dugoročnog planiranja kapitalnih investicija, počevši od određivanja prioritetnih investicionih projekata, preko nabavki, do implementacije i praćenja ovih projekata. U cilju podrške većem učešću javnosti u procesu planiranja i razvoja zajednice i poboljšanju planiranja kapitalnih investicija, GAP je osigurao pomoć za deset partnerskih općina oko uspostavljanja mehanizama za Planiranje kapitalnih investicija (CIP). CIP mehanizmi će se koristiti u procesu utvrđivanja, određivanja prioriteta i planiranja potreba zajednice , ali će služiti i kao instrument za dodjelu grantova GAP-a namjenjenih razvoju zajednice.

Da bi zadovoljili kriterije za dodjelu grantova GAP-a namjenjenih razvoju zajednice, projekti moraju:
   Biti prikupljeni i klasificirani po prioritetu u skladu sa proceduroma CIP-a, te odražavati investicione potrebe zajednice;
   Biti implementirani od strane BiH registrovanog, neprofitnog subjekta ili lokalnog javnog oragana vlasti/institucije (grand će biti dodijeljen ovom subjektu);
   Biti u vrijednosti od 20.000  40.000 USD;
   Biti implementirani u roku od osam mjeseci;
   Imati dugoročni utjecaj na razvoj zajednice i/ili biti održivi (projektima koji podrazumijevaju dodjelu jednokratne pomoći ili projektima koje lokalna zajednica ne može podržati nakon isteka granta, neće biti dodjeljena finansijska sredstva); i
   Uključivati najmanje jedan projekat po općini koji je od neposrednog značaja  za omladinu i/ili žene
Treba imati na umu i sljedeće:
   GAP će finansirati operativne troškove samo od slučaja do slučaja. Ovo će, između ostalog, ovisiti o ukupnom budžetu i periodu trajanja projekta. Ovi troškovi će biti pokriveni samo u slučajevima kada prijedlog sadrži i detaljan opis načina postepenog oslobađanja GAP-ovog granta od obaveze pokrića ove vrste troškova; i
   GAP posebno postiče podnosioce zahtjeva da iskažu namjeru u troškovima.

Dodatne informacije o CIP-u ili implementaciji grantova GAP-a namjenjenih razvoju zajednice, možete naći u” Priručniku za CIP” i ”Smjernicama za dodjelu grantova GAP-a namjenjenih razvoju zajednice za Koordinacioni tim CIP-a” . U vezi ovih materijala, molimo da kontaktirate gđu. Nović Nevresu tel. 294 332.
Aplikacije za grantove GAP se predaju na protokol općine Novo Sarajevo do 13.06.2005. godine do 14 h.

Plakat “OBAVIJEST”u Adobe Acrobat (PDF) formatu

Download “Aplikacija za investicije i uputstvo za popunjavanje aplikacije”u Adobe Acrobat (PDF) formatu
   
Download “Kriteriji za CIP”u Adobe Acrobat (PDF) formatu

Pregled “Rješenja Načelnika o formiranju Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija “u Adobe Acrobat (PDF) formatu

Share Follow View