Izvještaj

o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2002. godine Na osnovu članova 36 i 56 Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine , broj 20/98),člana 29.Zakona o lokalnoj samoupravi ( ” Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 19/97 i člana 18.stav 1. alineja 8 Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo , broj 12/02), Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo na 32.sjednici održanoj dana 27.03. 2003.godine, usvojilo je
I Z V J E Š T A J

o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period
01.01.-31.12.2002.

Član 1.

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2002.godinu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 27/02 ) izvršen je u periodu 01.01.2002. 31.12.2002. godine kako slijedi.

1.Ukupno ostvareni prihodi

11.206.338,67 KM

2.Ukupno ostvareni rashodi
8.290.494,80 KM

3. Ostvareni višak prihoda
2.915.843,87 KM

Član 2.

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 2.915.843,87 KM prenosi se u Budžet 2003. godine.

Član 3.

Od ukupno ostvarenog viška prihoda iznos od 2.149.501,22 KM namjenski se rezerviše za realizaciju započetih a nedovršenih projekata, na ime zakonskih rezervi rasporešuje se 15.000,00 KM i iznos od 751.342,65 KM rasporedit će se Budžetom za 2003. godinu.

Član 4.

Izvršeni raspored rashoda po korisnicima u iznosu od 8.290.494,80 KM prikazan je u tabelarnom prilogu koji čini sastavni dio izvještaja Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01. 31.12.2002. godine.

Član 5.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01. 31.12.2002.godine objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj:01-14-717/03
Sarajevo,27.03.2003..godine.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
NOVO SARAJEVO

Ibro Čomić, graf.ing.

Pregled plana i realizacije
prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka po razdjelima
za period od 01.01.2002-31.12.2002.godine

A / PRIHODI

Ekonomski kod
OPIS
Plan
Izvršenje
INDEX

POREZNI PRIHODI
3.430.000,00
3.528.875,64
103%

711
PRIHODI OD POREZA
Plan – 223.000,00
Izvršenje – 250.253,92
Index – 112%

Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
223.000,00
250.253,92
112%

714
POREZ NA IMOVINU
3.207.000,00
3.278.621,72
102%

Porez na promet nepokretnosti
2.960.000,00
3.019.535,60
102%

Porez na imovinu
247.000,00
259.086,12
105%

721
NEPOREZNI PRIHODI
1.856.534,00
1.945.357,23
105%

Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora
650.000,00
681.428,94
105%

Prihod od zauzimanja i zakupa javne površine
480.000,00
509.064,78
106%

Prihod za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište
200.000,00
183.507,02
92%

Prihodi za urešenje građevinskog zemljišta
210.000,00
379.152,35
181%

Zavod za izgradnju Kantona-renta 2001
53.844,00
53.843,86
100%

Prihodi Zavoda za urešenje grad.graš.zemljišta
200.000,00
73.811,28
37%

Oprihodovana ranija sredstva-prenos
22.690,00
22.690,00
100%

722
Prihod od matičara
14.000,00
14.915,00
107%

Prihod od katastra nekretnina
26.000,00
26.944,00
104%

PRIHOD OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA
106.281,00
112.110,15
105%

Prihod od tendera
16.000,00
15.470,00
97%

Ostali prihodi
90.281,00
96.640,15
107%

CESTOVNE NAKNADE
250.000,00
231.098,54
92%

Prihod po osnovu prometa goriva i registracije vozila
250.000,00
231.098,54
92%

731
TEKUĆE POTPORE IZ INOSTRANSTRANSTVA
5.386,00
5.247,83
97%

Don.Berlin za OŠ Hrasno i MZ Kovačići-prenos
5.386,00
5.247,83
97%

732
TEK.GRANT DRUGIH NIVOA VLASTI
1.260.862,00
938.428,95
74%

Učešće u izuz.zemljišta u Velešićima-prenos
55.609,00
0,00
0%

Grant Kantona za obn.dev.stam.fonda-prenos
184.263,00
164.036,45
89%

Prihod od Grada za infrastrukturu-prenos
483.105,00
307.829,11
64%

Namjenska sredstva za izuzimanje zemljišta-prolazni račun
120.000,00
66.351,29
55%

Grant Kantona za rješenja-raseljena lica
5.980,00
5.980,00
100%

Grant Kantona za san.zaj.dijel.devasti.objekata
100.000,00
82.874,32
83%

Sredstva informacioni sistem
300.000,00
299.990,00
100%

Prihod od preduzeća za povrat u RS-prenos
6.470,00
5.933,86
92%

Namjenska sredstva preduzeća za Dan Općine
3.750,00
3.748,92
100%

Namjenska sred.preduzeća za obilje.Dan MZ
1.685,00
1.685,00
100%

781
DOMAĆE POTPORE
2.214.000,00
2.416.283,00
109%

Prihod iz budžeta Kantona
2.214.000,00
2.416.283,00
109%

I PRIHODI
9.123.063,00
9.177.401,34
101%

II Neutrošena prenešena sred.iz predh.godina
2.028.937,00
2.028.937,33
100%

Angažovana nerealizovana sredstva iz 00/01
1.698.693,00
1.698.693,33
100%

Prenešena rasporešena sredstva
330.244,00
330.244,00
100%

III UKUPNO PRIHODI /I+II/
11.152.000,00
11.206.338,67
100%

B/ RASHODI I IZDACI

Ekonomski kod
OPIS
PLAN
IZVRŠENJE
INDEX

530
Tekuće rezerve
30.000,00
640,00 2%

Rezerve
30.000,00
640,00
2%

611
Plaće i naknade
3.789.801,00
3.698.024,45
98%

611100
Bruto plaće
2.460.000,00
2.436.649,61
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
956.000,00
921.757,00
96%

611200
Naknade za privre.i povre.poslove
72.886,00
59.370,13
81%

611200
Naknade vijećnicima
142.000,00
140.400,00
99%

611200
Naknade komisijama
105.000,00
94.250,00
90%

611200
Naknade matičarima i viječnicima za vjenčanja
10.000,00
9.295,00
93%

611200
Sredstva za dan Općine
10.000,00
8.930,34
89%

611200
Sredstva za obilježavanje značajnih datuma
15.000,00
9.528,30
64%

611200
Naknade za terenski rad vijenčanja
1.500,00
742,72
50%

611200
Dobrovoljno PIO osiguranje za vjećnike
6.000,00
5.687,43
95%

611200
Naknade za priv.-namj.sreds.Kantona-raseljena lica
5.980,00
5.980,00
100%

611200
Namjenska sredstva preduzeća za Dan Općine
3.750,00
3.748,92
100%

611200
Namjenska sredstva preduzeća-Dan MZ
1.685,00
1.685,00
100%

612
Doprinosi poslodavca
281.000,00
271.733,91
97%

612100
Doprinosi poslodavca
281.000,00
271.733,91
97%

613
Izdaci za materijal i usluge
1.298.825,00
1.082.782,42
83%

613100
Putni troškovi i dnevnice
25.000,00
14.881,50
60%

613200
Izdaci za električnu energiju
80.000,00
69.960,40
87%

613200
Izdaci za lož ulje i plin
84.700,00
69.746,06
82%

613200
Izdaci za centralno grijanje
22.000,00
19.700,20
90%

613300
Izdaci za plin MZ Vraca
1.200,00
1.171,00
98%

613300
Izdaci za telefon i PTT
190.280,00
173.804,87
91%

613300
Izdaci za vodu i kanalizaciju
18.000,00
16.267,50
90%

613300
Izdaci za deratizaciju
9.000,00
6.875,00
76%

613300
Izdaci za odvoz smeća
13.000,00
12.137,40
93%

613400
Nabavka materijala
239.800,00
212.294,97
89%

613400
Nabavka HTZ opreme
10.000,00
60,00
1%

613500
Izdaci za gorivo za vozila
23.000,00
13.888,38
60%

613600
Zakupnina za MZ
37.000,00
36.026,86
97%

613700
Izdaci za održavanje posl.prostora
200.000,00
200.000,00
100%

613700
Čišćenje rezervoara za gorivo
5.000,00
5.000,00
100%

613700
Izdaci za tek.održavanje opreme
43.000,00
41.862,29
97%

613700
Izdaci za tekuće održavanje vozila
13.000,00
11.875,99
91%

613700
Izdaci za tekuće održavanje zgrade
8.000,00
6.894,20
86%

613700
Izdaci za održa.po p.p.po Protokolu-prenos 01
34.777,00
33.777,18
97%

613700
Izdaci za održavanje p.p.-prenos 01
3.668,00
0,00
0%

613800
Izdaci za bankarske usluge
10.000,00
8.730,78
87%

613800
Osiguranje radnika i imovine
23.000,00
21.551,70
94%

613800
Izdaci za osiguranje deminere-prenos 01
5.000,00
4.802,90
96%

613900
Izdaci za reprezentaciju
44.400,00
28.050,96
63%

613900
Izdaci za nabavku knjiga i literaturu
17.500,00
11.054,17
63%

613900
Izdaci za izradu projektne dokumentacije MZ Vraca
2.800,00
1.232,63
44%

613900
Izdaci za deminiranje
20.000,00
0,00
0%

613900
Bilten Općine Novo Sarajevo
9.000,00
6.200,00
69%

613900
Izdaci za članarine Općine
3.200,00
3.200,00
100%

613900
Ugovor za usluge deložacija
6.000,00
3.533,30
59%

613900
Usluge media MZ-dnevna štampa
6.500,00
4.644,00
71%

613900
Usluge media
12.000,00
9.313,25
78%

613900
Usluge štampe i reparacije knjiga-prenos
5.000,00
726,66
15%

613900
Izdaci Žetva 2001/02
5.000,00
2.466,27
49%

613900
Izdaci za advokatske usluge
4.000,00
2.701,00
68%

613900
Izdaci za obilj.opasnih mje.i NUS-a-prenos 01
10.000,00
0,00
0%

613900
Stručni ispiti
1.000,00
250,00
25%

613900
Izdaci za specijalizaciju i školovanje
10.000,00
9.425,00
94%

613900
Obaveze po ugov.za proj.dok.iz ranijih godina
14.000,00
14.000,00
100%

613900
Izrada projekta rek.sanacije Trg Heroja 12
25.000,00
0,00
0%

613900
Troš.post.na ime zadr.umob.na liječenju
5.000,00
4.676,00
94%

614
Tekući grantovi
5.011.642,00
2.821.611,82
56%

614100
Opravka kuće Bajrović
9.995,00
9.994,11
100%

614100
Namjenska sre.za komu.infr.za 2002g.
940.000,00
500.791,85
53%

614100
Izdaci za ruše.bespra.objekata-prenos 01
18.865,00
17.469,96
93%

614100
Izdaci za rušenje bespravnih objekata
20.000,00
0,00
0%

614100
Izdaci za obilj.ulica 01-prenos
8.740,00
0,00
0%

614100
Izdaci za otklanjanje kvarova-prenos 01
125,40
0,00
0%

614100
Namje.sredstva komun. Infras..2001/02-pre.
475.685,00
201.435,55
42%

614100
Neplanirane hitne intervencije prenos 01
25.920,00
15.169,69
59%

614100
Izgr.pril.rampi san.sta.paraplegičari-prenos 01
14.381,00
14.380,95
100%

614100
San.pros.ikana.mre.N.Fili.i SG Konsalt-prenos
10.318,00
10.317,62
100%

614100
Namjen.sre.od pred.za povrat u RS-prenos
6.470,00
5.933,86
92%

614100
Sanacija ograde dječijeg igrališta-prenos 01
18.539,00
18.538,40
100%

614100
Grant Kantona za san.zaj.dije.dev.obj.prenos
100.000,00
82.874,32
83%

614100
Izdvajanja za obnovu i razvoj
50.000,00
17.754,80
36%

614100
Namjenska sre.Grada za komu.infra.-prenos
483.105,00
307.829,11
64%

614100
Namje.sre.za kom.infr.iz ranijih god-prenos 01
15.945,00
15.944,62
100%

614100
Grant Kantona za sana.stambe.fonda-prenos
184.263,00
164.036,45
89%

614100
Povrat u RS za 2001.g.-prenos 01
58.848,00
6.584,93
11%

614100
Izdva. za obnovu i razvoj-prenos
92.478,00
71.783,89
78%

614100
Izdaci za rekonstrukciju Triglavska
103.029,60
0,00
0%

614200
Sredstva Zavoda za izuzimanje
40.000,00
43.474,27
109%

614200
Izdaci za alternativni smještaj
85.100,00
84.650,00
99%

614200
Sredstva Grada za izuzi.zem.Velešići-prenos
55.609,00
0,00
0%

614200
Izuzimanje zemljišta-prenos
194.987,00
0,00
0%

614200
Izuzimanje zemljišta
360.000,00
3.230,70
1%

614200
Grant za lječenje-prenos 01
4.539,00
3.233,55
71%

614200
Grant za lječenje
27.000,00
11.185,89
41%

614200
Stipendije za studente Srebrenice
6.000,00
6.000,00
100%

614200
Grant za stipend.djece-bor.šeh.i drugih
90.000,00
0,00
0%

614200
Grant pojedincima iz fonda BIZ-a
70.000,00
70.000,00
100%

614200
Grant djeci bez oba roditelja
56.500,00
18.800,00
33%

614200
Grant za održavanje školskih takmičenja
20.000,00
15.847,12
79%

614200
Sportska takmičenja O.Š.
8.000,00
4.120,00
52%

614200
Grant za izdva.za inva.100%-I grupa
52.000,00
49.700,00
96%

614200
Grant za ugradnju ručnih komandi
4.000,00
4.000,00
100%

614200
Isplata namjenskih sredstava za izuzim.zem.
120.000,00
66.351,29
55%

614200
Sredstva za izuzimanje- rente Zavod 01
13.601,00
0,00
0%

614300
Crveni križ za obezb.toplih obroka-prenos 01
41.930,00
41.930,00
100%

614300
Crveni križ-obezbješenje toplih obroka
38.000,00
35.650,00
94%

614300
Crveni križ obezbješenje materijalnih troškova
14.000,00
14.000,00
100%

614300
Grantovi parlamentarnim političkim Partijama
210.000,00
208.800,05
99%

614300
Grant-održavanje kolokvija na mešure.nivou
3.000,00
3.000,00
100%

614300
Grantovi NGO i pojedincima
100.000,00
100.000,00
100%

614300
Opći izbori 2002 OIK Novo Sarajevo
55.000,00
55.000,00
100%

614300
Tekući grant UG-prenos 01
49.158,00
11.300,00
23%

614300
Sportsko društvo “Velešići”
5.000,00
0,00
0%

614300
Tekući grant za nepredvišene izdatke
100.000,00
64.401,84
64%

614300
Tekući grant za nepredvi.izdatke-prenos 01
3.742,00
3.685,72
98%

614300
Grant šehidskom fondu
10.500,00
10.500,00
100%

614300
Grant za završe.džamije u Pofalići.-prenos 01
30.000,00
30.000,00
100%

614300
Izgradnja temelja Pofalići
24.000,00
23.780,72
99%

614300
Zajednički doček Nove 2002.godine
10.000,00
10.000,00
100%

614300
Grant penzionerima
60.000,00
60.000,00
100%

614300
Grant KUD “LOLA”
5.000,00
0,00
0%

614300
Projekti za zapošljavanje boračke polulacije
100.000,00
0,00
0%

614300
Grant za riješavanje stambe. pitanja Godinjak Ismet
27.000,00
27.000,00
100%

614400
Grant za edukaciju omladine -prenos 01
7.100,00
7.100,00
100%

614400
Grant za edukaciju
20.165,00
20.165,00
100%

614400
Grant za koncertnu djelatnost
5.000,00
5.000,00
100%

614400
Grant za obrazovanje
25.165,00
25.165,00
100%

614400
Izdvaja.po dona.Berlin za O.Š.Hrasno-prenos
5.386,00
5.247,83
97%

614400
Prenos Zavodu pripadajuće rente za 01
40.243,00
40.242,72
100%

614400
Grant za JU mešuna.centar za djecu i omladinu
40.000,00
40.000,00
100%

614400
Grant za O.Š.Kovačići-prenos 01
110,00
110,00
100%

614400
Grant O.Š.Kovačići
33.100,00
33.100,01
100%

614400
Grant za učešće IV Meš.festival folklora
5.000,00
5.000,00
00%

614400
Grant za inst.nastavu i vannast.aktivnosti
24.000,00
24.000,00
100%

614400
Grant za opremanje škola na području Općine
53.000,00
53.000,00
100%

614400
Grant za kul.i teh.kulturu N.Sarajevo
16.000,00
16.000,00
100%

614400
Grant za sportski klub “Pofalićki”
7.000,00
7.000,00
100%

615
Kapitalni grantovi
50.706,00
9.197,20
18%

615100
Grant za izgradnju spomen obilje.-prenos 01
30.706,00
9.197,20
30%

615100
Grant za izgradnju spomen obilježja
20.000,00
0,00
0%

821
Nabavka stalnih sredstava
690.026,00
406.505,00
59%

821200
Investicije u zgradu Općine-prenos 01
35.618,00
32.869,16
92%

821200
Adaptacija MZ-prenos 01
2.087,00
2.090,00
100%

821200
Investicije u zgradu Općine
50.000,00
0,00
0%

821300
Nabavka stalnih sredstava prenos 01
14.232,00
13.899,80
98%

821300
Nabavka stalnih sredstava
212.000,00
60.074,30
28%

821300
Projekat informacionog sistema-prenos 01
32.327,00
31.656,29
98%

821300
Projekat informacionog sistema-prenos 04
60.000,00
1.457,45
2%

821300
Nabavka HTZ opreme za CZ-prenos 01
14.404,00
0,00
0%

821300
Sanacija grijanja u MZ Grbavica I
4.358,00
4.358,00
100%

821300
Web stranica
5.000,00
100,00
2%

822000
Sred.za rje.stam.pro.zaposlenih-prenos 01
260.000,00
260.000,00
100%

UKUPNO
11.152.000,00
8.290.494,80
74%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA
01-OPĆINSKO VIJEĆE
Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
531.935,00
506.259,87
95%

611100
Bruto plaće
184.000,00
180.642,64
98%

611200
Naknade troškova zaposlenih
51.500,00
49.869,00
97%

611200
Naknade vijećnicima
142.000,00
140.400,00
99%

611200
Naknade komisijama
105.000,00
94.250,00
90%

611200
Naknade vijećnicima i matičarima-za vjenčanja
10.000,00
9.295,00
93%

611200
Sredstva za dan Općine
10.000,00
8.930,34
89%

611200
Sredstva za obilježavanje značajnih datuma
15.000,00
9.528,30
64%

611200
Dobrovoljno PIO osiguranje za vijećnike
6.000,00
5.687,43
95%

611200
Namjenska sredstva preduzeća za Dan Općine
3.750,00
3.748,92
100%

611200
Namjenska sredstva preduzeća za Dan MZ
1.685,00
1.685,00
100%

611200
Ugovori o privremenim i povremenim poslovima
3.000,00
2.223,24
74%

612100
Doprinosi poslodavca
21.000,00
20.293,94
97%

612100
Doprinos poslodavca
21.000,00
20.293,94
97%

613000
Izdaci za materijal i usluge
75.700,00
54.960,53
73%

613100
Putni troškovi i dnevnice
10.000,00
6.166,71
62%

613300
Izdaci za telefon i ptt
4.500,00
3.732,80
83%

613400
Nabavka materijala
20.000,00
17.680,24
88%

613900
Izdaci za reprezentaciju
25.000,00
15.067,78
60%

613900
Izdaci za stručnu literaturu
4.000,00
2.913,00
73%

613900
Izdaci za članarinu Općine
3.200,00
3.200,00
100%

613900
Bilten Općine Novo Sarajevo
9.000,00
6.200,00
69%

614000
Tekući grantovi
850.445,00
634.118,28
75%

614100
Ukupno:
65.318,00
12.518,79
19%

614100
Namjenska sred.od predu. za povrat u RS-prenos
6.470,00
5.933,86
92%

614100
Povrat u RS -prenos
58.848,00
6.584,93
11%
614200

Ukupno:
31.539,00
14.419,44
46%

Grant za liječenje
31.539,00
14.419,44
46%

614200
Grant za liječenje-prenos 01
4.539,00
3.233,55
71%

614200
Grant za liječenje
27.000,00
11.185,89
41%

614300
Ukupno:
753.588,00
607.180,05
81%

614300
Grant-održavanje kolokvija na mešureligi.nivou
3.000,00
3.000,00
100%

614300
Grantovi parlamentarnim političkim partijama
210.000,00
208.800,05
99%

614300
Opći izbori 2002-OIK Novo Sarajevo
55.000,00
55.000,00
100%

614300
Tekući grant UG-prenos 01
49.158,00
11.300,00
23%

614300
Grant šehidskom fondu
10.500,00
10.500,00
100%

614300
Grant penzionerima
60.000,00
60.000,00
00%

614300
Grant za KUD “LOLA”
5.000,00
0,00
0%

614300
Projekti za zapošljavanje boračke populacije
100.000,00
0,00
0%

614300
Grant za rješavanje stam.pitanja za Godinjak Ismeta
27.000,00
27.000,00
100%

614300
Zajednički doček Nove 2002.godine
10.000,00
10.000,00
100%

614300
Grant za završetak džamije u Pofalićima-prenos 01
30.000,00
30.000,00
100%

Grant za Crveni križ Novo Sarajevo
93.930,00
91.580,00
97%

614300
Crveni križ za obezbješe.toplih obroka-prenos
41.930,00
41.930,00
100%

614300
Crveni križ za obezbješenje toplih obroka
38.000,00
35.650,00
94%

614300
OO Crveni križ N.Sarajevo-obezbješenje mat.troškova
14.000,00
14.000,00
100%

Grantovi nep.org.i udruženjima i NGO
100.000,00
100.000,00
100%

614300
UG Šeh.por.i por,poginulih boraca Novo Sarajevo
21.000,00
21.000,00
100%

614300
UG RVI Novo Sarajevo
18.500,00
18.500,00
100%

614300
UG JOB Novo Sarajevo
18.500,00
18.500,00
100%

614300
UG Demobilisanih boraca Novo Sarajevo
12.000,00
12.000,00
100%

614300
UG Zlatni ljiljan i zlatna pol.značka Novo Sarajevo
12.000,00
12.000,00
100%

614300
UG Zelene beretke Novo Sarajevo
6.000,00
6.000,00
100%

614300
UG patriotska liga
6.000,00
6.000,00
100%

614300
UG Subnor
6.000,00
6.000,00
100%

UKUPNO OD 611000-614000
1.479.080,00
1.215.632,62
82%

02-OPĆINSKI NAČELNIK I KABINET NAČELNIKA
Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
89.200,00
88.347,43
99%

611100
Bruto plaće
67.000,00
66.526,07
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
18.700,00
18.359,00
98%

611200
Naknade za privremene i povremene poslove
3.500,00
3.462,36
99%

612000
Doprinos poslodavca
8.000,00
7.399,01
92%

612100
Doprinos poslodavca
8.000,00
7.399,01
92%

613000
Izdaci za materijal i usluge
63.600,00
34.166,60
54%

613100
Putni troškovi i dnevnice
15.000,00
8.714,79
58%

613300
Izdaci za ptt i telefon
3.600,00
3.384,50
94%

613400
Nabavka materijala
25.000,00
9.819,13
39%

613900
Izdaci za reprezentaciju
15.000,00
9.743,18
65%

613900
Izdaci za stručnu literaturu
5.000,00
2.505,00
50%

614000
Tekući grantovi
103.742,00
68.087,56
66%

614300
Tekući grant za nepredvišene izdatke-prenos 01
3.742,00
3.685,72
98%

614300
Tekući grant za nepredvišene izdatke
80.000,00
52.000,68
65%

614300
Tekući grant za nepre.izdatke-soc.davanja-namje.sred.
20.000,00
12.401,16
62%

821300
Nabavka stalnih sredstava
226.232,00
73.974,10
33%

821300
Nabavka stalnih sredstava-prenos 01
14.232,00
13.899,80
98%

821300
Nabavka stalnih sredstava
212.000,00
60.074,30
28%

UKUPNO OD 611000-821000
490.774,00
271.974,70 5
5%

03-SLUŽBA ZA OBLAST PRIVREDE I FINANSIJA
Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
341.500,00
337.873,02
99%

611100
Bruto plaće
257.000,00
254.808,02
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
84.500,00
83.065,00
98%

612000
Doprinos poslodavca
29.000,00
28.339,41
98%

612100
Doprinos poslodavca
29.000,00
28.339,41
98%

613000
Izdaci za materijal i usluge
246.928,00
239.541,11
97%

613300
Izdaci za ptt i telefon
1.260,00
1.130,20
90%

613400
Nabavka materijala
27.000,00
26.828,96
99%

613700
Izdaci za održavanje poslovnih prostora
200.000,00
200.000,00
100%

613700
Izdaci za održavanje PP prenos 01
3.668,00
0,00
0%

613800
Izdaci za bankarske usluge
10.000,00
8.730,78
87%

613900
Izdaci za nabavku knjiga i literature
5.000,00
2.851,17
57%

822000
Sredstva za rješava.stambe.proble.zaposle.
260.000,00
260.000,00
100%

822000
Sredstva za rješava.stam.prob.zaposlenih-prenos01
260.000,00
260.000,00
100%

UKUPNO OD 611000-822000
877.428,00
865.753,54
99%

04-SLUŽBA ZA OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA,URBANIZMA,
KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE

Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
285.500,00
281.844,32
99%

611100
Bruto plaće
219.000,00
217.289,32
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
66.500,00
64.555,00
97%

612000
Doprinos poslodavca
25.000,00
24.166,56
97%

612100
Doprinos poslodavca
25.000,00
24.166,56
97%

613000
Izdaci za materijal i usluge
32.800,00
32.011,06
98%

613300
Izdaci za ptt i telefon
1.800,00
1.361,70
76%

613400
Nabavka materijala
17.000,00
16.649,36
98%

613900
Obaveze po ugovorima za projektnu doku.iz ranijih go.
14.000,00
14.000,00
100%

614000
Tekući grantovi
2.026.630,00
1.026.001,13
51%

614100
Izdaci za obilježavanje ulica-prenos 01
8.740,00
0,00
0%

614100
Namjen.sred.za kom.infr.iz ranijih godina-prenos 01
15.945,00
15.944,62
100%

614100
Izdaci za rekonstrukciju ulice Triglavska
103.029,60
0,00
0%

614100
Izdaci za otklanjanje kvarova-prenos 01
125,40
0,00
0%

614100
Namjenska sredstva za komu.infrast-Vlastita
1.415.685,00
702.227,40
50%

Izdaci za održavanje cesta- A
495.000,00
465.301,63
94%

614100
MZ Velešići
42.000,00
40.280,54
96%

614100
MZ Gornji Velešići
30.000,00
30.000,00
100%

614100
MZ Pofalići I
65.000,00
62.468,79 96%

614100
MZ Pofalići II
51.000,00
46.024,30
90%

614100
MZ Kovačići
30.000,00
27.647,89
92%

614100
MZ Gornji Kovačići
33.500,00
33.448,28
100%

614100
MZ Vraca
40.000,00
28.539,33
71%

614100
MZ Hrasno Brdo
60.000,00
56.419,45
94%

614100
MZ Kvadrant
8.000,00
7.997,04
100%

614100
MZ Čengić Vila I
10.000,00
9.995,66
100%

614100
MZ Čengić Vila II
10.000,00
9.994,79
100%

614100
MZ Dolac
27.000,00
25.168,44
93%

614100
MZ Malta
21.000,00
19.996,67
95%

614100
MZ Željznička
20.500,00
20.442,62
100%

614100
MZ Grbavica I
12.100,00
12.097,74
100%

614100
MZ Grbavica II
12.400,00
12.319,57
99%

614100
MZ Trg Heroja
12.500,00
12.468,21
100%

614100
MZ Hrasno
10.000,00
9.992,31
100%

614100
Izdaci za sanaciju ulica-prenos 01
74.446,00
66.841,51
90%

614100
Urešenje parkovskih površina-B
50.000,00
0,00
0%

614100
MZ Dolac
3.000,00
0,00
0%

614100
MZ Čengić Vila I
3.200,00
0,00
0%

614100
MZ Čengić Vičla II
5.500,00
0,00
0%

614100
MZ Trg Heroja
1.100,00
0,00
0%

614100
MZ Malta
3.200,00
0,00
0%

614100
MZ Kovačići
2.100,00
0,00
0%

614100
MZ Grbavica I
16.100,00
0,00
0%

614100
MZ Grbavica II
2.500,00
0,00
0%

614100
MZ Željeznička
3.700,00
0,00
0%

614100
MZ Hrasno
2.000,00
0,00
0%

614100
MZ Vraca
1.400,00
0,00
0%

614100
MZ Velešići
500,00
0,00
0%

614100
MZ Kvadrant
5.700,00
0,00
0%

Izdaci za javnu rasvjetu C
98.000,00
0,00
0%

614100
Ulica Kolodvorska
79.000,00
0,00
0%

614100
Ulica Gornji Velešići
12.000,00
0,00
0%

614100
Ulica Reisa Fehima Spahe
7.000,00
0,00
0%

614100
Izdaci za javnu rasvjetu-prenos 01
28.654,00
10.643,00
37%

Izrada planske dokumentacije D
30.000,00
0,00
0%

614100
Izrada planske dokumentacije za naselje Velešići
30.000,00
0,00
0%

614100
Izrada plansko-proje.dokumen.-prenos 01
56.300,00
14.420,62
26%

Ostali izdaci za komunalnu infrastrukturu E
583.285,00
145.020,64
25%

614100
San.kl.i nak.štete nast.na sanaciji klizišta-prenos 01
57.274,00
45.696,60
80%

614100
Izdaci za projekte zaštite životne sredine
40.000,00
0,00
0%

614100
Projekti zaštitne životne sredine-prenos 01
11.285,00
11.280,00
100%

614100
Urešenje javnih površina i pješačkih staza
20.000,00
20.000,00
100%

614100
Urešenje javnih površina i pješačkih staza-prenos
34.886,00
34.577,94
99%

614100
Izr.proj.dokum.vodosnabd.naselje Velešići-Pofalići
25.000,00
0,00
0%

614100
Rek.lokalnog vod.u naseljima Vele.-Pofa.-prenos
25.000,00
0,00
0%

614100
Izdaci za rek.ul.Novopazarska i proje.dokumenta.
20.000,00
330,00
2%

614100
Izdaci za otkl.urg.kvarova na obje.kom.infrastru.
10.000,00
7.081,60
71%

614100
Izdaci za otkl.urg.kvar.na objektima kom.in.-prenos
2.261,00
1.483,29
66%

614100
Izdaci za rek.u ul.Posavska i izgradnju kan.mreže
15.000,00
0,00
0%

614100
Izdaci za izgr.pot.zida u ul.R.F.Spahe-prenos 01
17.000,00
0,00
0%

614100
Finansira.izgra.kom.infr.u Ul.G.Velešići-prenos 01
150.000,00
167,50
0%

614100
Izdaci za saobraćajnu signalizaciju i opremu puta
20.000,00
0,00
0%

614100
Izdaci za uklanjanje objekata privremenog karaktera
30.000,00
0,00
0%

614100
Izdaci za objavu oglasa za dodjelu lokacija
12.000,00
8.078,62
67%

614100
Izdaci za izradu nalaza o podob.obj.za nadzišivanje
30.000,00
0,00
0%

614100
Izrad.proj.doku.za rekons.ulVelešići I.Samokovlije
16.000,00
0,00
0%

614100
Izr.proj.doku.puta za lokaciju temelji -ul Humska
6.000,00
0,00
0%

614100
Sanacija kanalizacione mreže u ul.Z.Panjete
16.000,00
0,00
0%

614100
Izr.kan.priklj.za objekat u ul F.Bečirbegovića
7.000,00
0,00
0%

614100
Hitne intervencije-prenos 01
18.579,00
16.325,09
88%

614100
Namjenska sr.za komunalnu infra.Grada
483.105,00
307.829,11
64%

614100
Namjenska sredstva Grada za kom.infrastrukturu-pre.
483.105,00
307.829,11
64%
UKUPNO OD 611000-614000
2.369.930,00
1.364.023,07
58%

05-SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE
Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
166.600,00
164.079,92
98%

611100
Bruto plaće
128.000,00
125.966,92
98%

611200
Naknade troškova zaposlenih
38.600,00
38.113,00
99%

612000
Doprinos poslodavca
15.000,00
14.009,91
93%

612100
Doprinos poslodavca
15.000,00
14.009,91
93%

613000
Izdaci za materijal i usluge
13.900,00
10.203,28
73%

613300
Izdaci za ptt i telefon
900,00
374,60
42%

613400
Nabavka materijala
7.000,00
6.295,38
90%

613900
Ugovor za usluge deložacije
6.000,00
3.533,30
59%

614000
Tekući grantovi
85.100,00
84.650,00
99%

614200
Izdaci za alternativni smještaj
85.100,00
84.650,00
99%

UKUPNO OD 611000-614000
280.600,00
272.943,11
97%

06-SLUŽBA ZA OBLAST OPĆE UPRAVE
Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
458.176,00
436.175,47
95%

611100
Bruto plaće
232.000,00
230.219,12
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
218.600,00
199.138,00
91%

611200
Naknade za privremene i povremene poslove
6.076,00
6.075,63
100%

611200
Naknade za terenski rad-vjenčanja
1.500,00
742,72
50%

612000
Doprinos poslodavca
26.000,00
25.604,58
98%

612100
Doprinos poslodavca
26.000,00
25.604,58
98%

613000
Izdaci za materijal i usluge
103.500,00
89.291,81
86%

613300
Izdaci za ptt i telefon
56.800,00
50.907,91
90%

613300
Izdaci za mobitel
900,00
419,20
47%

613400
Nabavka materijala
16.800,00
16.764,79
100%

613900
Izdaci za stručnu literaturu
2.000,00
1.735,00
87%

613900
Usluge medija
12.000,00
9.313,25
78%

613900
Usluge štampanja i reparacije-prenos 01
5.000,00
726,66
15%

613900
Izdaci za specijalizaciju i školovanje
10.000,00
9.425,00
94%

UKUPNO OD 611000-613000
587.676,00
551.071,86
94%

07-SLUŽBA ZA OBLAST BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
206.000,00
204.594,08
99%

611100
Bruto plaće
154.000,00
153.314,08
100%

611200
Naknade troškova zaposlenih
52.000,00
51.280,00
99%

612000
Doprinos poslodavca
18.000,00
17.051,57
95%

612100
Doprinos poslodavca
18.000,00
17.051,57
95%

613000
Izdaci za materijal i usluge
14.900,00
14.715,08
99%

613300
Izdaci za ptt i telefon
900,00
792,60
88%

613400
Nabavka materijala
14.000,00
13.922,48
99%

614000
Tekući grantovi
278.500,00
148.500,00
53%

614200
Grant pojedincima iz fonda BIZ
70.000,00
70.000,00
100%

614200
Grant djeci bez oba roditela
56.500,00
18.800,00
33%

614200
Grant za izdvajanja za invalide I grupe-100%
52.000,00
49.700,00
96%

614200
Grant za ugradnju ručnih komandi -Odak
4.000,00
4.000,00
100%

614200
Grant za stipendiranje djece-bor.šeh. i drugi
90.000,00
0,00
0%

614200
Grant za stipendiranje studenata Srebrenice
6.000,00
6.000,00
100%

615000
Kapitalni grantovi
50.706,00
9.197,20
18%

615100
Grant za izgradnju spomen obilježja-prenos 01
30.706,00
9.197,20
30%

615100
Grant za izgradnju spomen obilježja
20.000,00
0,00
0%

UKUPNO OD 611000-615000
568.106,00
394.057,93
69%

08-SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKE-PRAVNE POSLOVE
I KATASTAR NEKRETNINA

Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
219.614,00
217.061,43
99%

611100
Bruto plaće
166.000,00
164.803,99
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
52.700,00
51.344,00
97%

611200
Naknade za privremene i povremene poslove
914,00
913,44
100%

612000
Doprinos poslodavca
19.000,00
18.521,09
97%

612100
Doprinos poslodavca
19.000,00
18.521,09
97%

613000
Izdaci za materijal i usluge
12.400,00
10.511,96
85%

613300
Izdaci za ptt i telefon
900,00
732,80
81%

613400
Nabavka materijala
10.500,00
9.529,16
91%

613900
Stručni ispiti
1.000,00
250,00
25%

614000
Tekući grantovi
824.440,00
153.298,98
19%

614200
Sredstva Grada za izuzi.zemlji.u Velešićima-prenos
55.609,00
0,00
0%

614200
Izuzimanje zemljišta
360.000,00
3.230,70
1%

614200
Izuzimanje zemljišta-prenos 01
194.987,00
0,00
0%

614200
Isplata namj.sredst. za izuzimanje zemljišta-prolazni
120.000,00
66.351,29
55%

614200
Sredstva za izuzimanje-renta Zavod 01
13.601,00
0,00
0%

614200
Sredstva Zavoda za izuzimanje zemljišta
40.000,00
43.474,27
109%

614400
Prenos Zavodu pripadajuće rente za 01
40.243,00
40.242,72
100%

UKUPNO OD 611000-614000
1.075.454,00
399.393,46
37%

09-SLUŽBA ZA RAD,SOCIJALNA PITANJA,ZDRAVSTVO,IZBJEGLA I
RASELJENA LICA

Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
198.380,00
196.103,77
99%

611100
Bruto plaće
144.000,00
142.567,77
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
48.400,00
47.556,00
98%

611200
Naknada za priv.-namj.sredstva Kanton-rase.lica
5.980,00
5.980,00
100%

612000
Doprinos poslodavca
16.000,00
15.874,71
99%

612100
Doprinos poslodavca
16.000,00
15.874,71
99%

613000
Izdaci za materijal i usluge
18.900,00
17.482,47
92%

613300
Izdaci za ptt i telefon
900,00 6
98,70
78%

613400
Nabavka materijala
13.000,00
12.107,77
93%

613900
Troškovi postupka na ime zadrža.umobo. lica na lije.
5.000,00
4.676,00
94%

UKUPNO OD 611000-613000
233.280,00
229.460,95
98%

010-SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,SPORT I INFORMISANJE

Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
160.900,00
157.139,81
98%

611100
Bruto plaće
123.000,00
120.412,07
98%

611200
Naknade troškova zaposlenih
36.900,00
36.031,00
98%

611200
Naknada za privremene i povremene poslove
1.000,00
696,74
70%

612000
Doprinos poslodavca
14.000,00
13.586,07
97%

612100
Doprinos poslodavca
14.000,00
13.586,07
97%

613000
Izdaci za materijal i usluge
10.300,00
7.835,23
76%

613300
Izdaci za ptt i telefon
1.800,00
1.464,90
81%

613400
Nabavka materijala
8.500,00
6.370,33
75%

614000
Tekući grantovi
268.640,00
255.607,13
95%

614200
Grant za održavanje školskih takmičenja
20.000,00
15.847,12
79%

614200
Sportska takmičenja OŠ
8.000,00
4.120,00
52%

614300
Sportsko društvo “Velešići”
5.000,00
0,00
0%

614300
Grant za učešće IV Meš.festivalu folklora
5.000,00
5.000,00
100%

614400
Grant za instruktivnu nastavu i vannastavne aktivnosti
24.000,00
24.000,00
100%

614400
Grant za opremanje škola na podrućju Općine
53.000,00
53.000,00
100%

614400
Grant za kulturu i tehničku kulturu Novo Sarajevo
16.000,00
16.000,00
100%

614400
Grant za sportski klub “Pofalićki”
7.000,00
7.000,00
100%

614400
Grant za edukaciju omladine-prenos 01
7.100,00
7.100,00
100%

614400
Grant za edukaciju omladine
20.165,00
20.165,00
100%

614400
Grant za koncertnu djelatnost
5.000,00
5.000,00
100%

614400
Grant za obrazovanje
25.165,00
25.165,00
100%

614400
Grant za JU mešunarodni centar za djecu i omladi.
40.000,00
40.000,00
100%

614400
Grant za OŠ Kovačići
33.100,00
33.100,01
100%

614400
Grant za OŠ Kovačići-prenos 01
110,00
110,00
100%

UKUPNO OD 611000-614000
453.840,00
434.168,24
96%

011-SLUŽBA ZA POSLOVE INSPEKCIJSKOG NADZORA
U OBLASTI URBANIZMA I GRAĐENJA

Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
118.900,00
17.133,65
99%

611100
Bruto plaće
93.000,00
91.901,65
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
25.900,00
25.232,00
97%

612000
Doprinos poslodavca
11.000,00
10.221,09
93%

612100
Doprinos poslodavca
11.000,00
10.221,09
93%

613000
Izdaci za materijal i usluge
5.760,00
5.591,22
97%

613300
Izdaci za ptt i telefon
1.260,00
1.096,80
87%

613400
Nabavka materijala
4.500,00
4.494,42
100%

614000
Tekući grantovi
38.865,00
17.469,96
45%

614100
Izdaci za rušenje bespravnih objekata
20.000,00
0,00
0%

614100
Izdaci za ruše.bespra.objekata-prenos 01
18.865,00
17.469,96
93%

UKUPNO OD 611000-614000
174.525,00
150.415,92
86%

012-SLUŽBA ZA OBNOVU I RAZVOJ
Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
179.896,00
171.120,93
95%

611100
Bruto plaće
125.000,00
123.678,18
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
40.700,00
39.789,00
98%

611200
Naknade za povremene i privremene poslove
14.196,00
7.653,75
54%

612000
Doprinos poslodavca
14.000,00
13.791,99
99%

612100
Doprinos poslodavca
14.000,00
13.791,99
99%

613000
Izdaci za materijal i usluge
73.037,00
46.085,82
63%

613300
Izdaci za ptt i telefon
1.260,00
1.170,40
93%

613400
Nabavka materijala
12.000,00
11.138,24
93%

613700
Izdaci za održavanje p.p.po Protokolu-prenos 01
34.777,00
33.777,18
97%

613900
Izrada projekta konstr.sanacije za Trg Heroja 12
25.000,00
0,00
0%

614000
Tekući grantovi
535.280,00
433.878,78
81%

614100
Opravka kuće Bajrović
9.995,00
9.994,11
100%

614100
Neplanirane hitne intervencije-prenos 01
25.920,00
15.169,69
59%

614100
Izgr.pril.rampi,san.stan.za paraplegi.-prenos 01
14.381,00
14.380,95
100%

614100
San.prost.i kan.mr.u N.Filipo.I SG Konsa.-prenos 01
10.318,00
10.317,62
100%

614100
Sanacija ograde dječijeg igrališta-prenos 01
18.539,00
18.538,40
100%

614100
Grant Kantona za san.zaj.dijel.dev.obj.-prenos
100.000,00
82.874,32
83%

614100
Grant Kantona za sanac.stam.fonda-prenos
184.263,00
164.036,45
89%

614100
Izdvajanja po donaci.-Berlin za OŠ Hrasno-prenos
5.386,00
5.247,83
97%

614000
Izdvajanje za obnovu I razvoj
166.478,00
113.319,41
68%

614100
Iz.proje.dok.za reko “Košuta”Trg Heroja-prenos01
5.200,00
5.200,00
100%

614100
Sanacija stambenog fonda-deložacije-prenos 01
7.858,00
7.346,78
93%

614100
Sana.sta.fonda za ugrožene kate.st.-prenos 01
8.175,00
7.992,11
98%

614100
Sufinan.proj.sa graš.i dr.org.i inst.-prenos 01
14.245,00
14.245,00
100%

614100
Sufinan.proje.sa građani. I dru.orga.i institucijama
20.000,00
14.268,89
71%

614100
Reko.MZ”Pofalići I” sa izradom pro.doku.-prenos 01
20.000,00
0,00
0%

614100
Opravka kuće Zukić Ahmed
12.000,00
0,00
0%

614100
Neplanirane intervencije na objektima
18.000,00
3.485,91
19%

614300
Izgradnja temelja Pofalići
24.000,00
23.780,72
99%

614300
Izgradnja temelja Pofalići-prenos 01
37.000,00
37.000,00
100%

821000
Nabavka stalnih sredstava
182.945,00
66.082,90
36%

821200
Investicije u zgradu Općine-prenos 01
35.618,00
32.869,16
92%

821200
Investicije u zgradu Općine
50.000,00
0,00
0%

821300
Projekat informacionog sistema-prenos 01
32.327,00
31.656,29
98%

821300
Web stranica
5.000,00
100,00
2%

821300
Projekat informacionog sistema-prenos 04
60.000,00
1.457,45
2%

UKUPNO OD 611000-821000
985.158,00
730.960,42
74%

013-ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE
Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
106.900,00
101.046,78
95%

611100
Bruto plaće
63.000,00
62.437,05
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
18.900,00
18.595,00
98%

611200
Naknade za privr.ipovr.poslove
25.000,00
20.014,73
80%

612000
Doprinos poslodavca
7.000,00
6.944,15
99%

612100
Doprinos poslodavca
7.000,00
6.944,15
99%

613000
Izdaci za materijal i usluge
47.400,00
13.162,26
28%

613300
Izdaci za ptt i telefon
900,00
744,40
83%

613400
Nabavka materijala
2.500,00
2.447,69
98%

613800
Izdaci za osiguranje deminera-prenos 01
5.000,00
4.802,90
96%

613900
Izdaci za advokatske usluge
4.000,00
2.701,00
68%

613900
Izdaci za deminiranje
20.000,00
0,00
0%

613900
Izdaci Žetva 2001/02
5.000,00
2.466,27
49%

613900
Izdaci za obilj.op.mjesta i NUS-a-prenos 01
10.000,00
0,00
0%

821000
Nabavka stalnih sredstava
14.404,00
0,00
0%

821300
Nabavka HTZ opreme za CZ-prenos 01
14.404,00
0,00
0%

UKUPNO OD 611000-821000
175.704,00
121.153,19
69%

014-SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
362.700,00
358.651,79
99%

611100
Bruto plaće
239.000,00
237.569,95
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
105.700,00
103.928,00
98%

611200
Naknade za privremene i povremene poslove
18.000,00
17.153,84
95%

612000
Doprinos poslodavca
27.000,00
26.449,87
98%

612100
Doprinos poslodavca
27.000,00
26.449,87
98%

613000
Izdaci za materijal i usluge
415.300,00
366.852,98
88%

613200
Izdaci za električnu energiju
62.000,00
54.647,40
88%

613200
Izdaci za lož ulje i plin
65.000,00
58.549,66
90%

613300
Izdaci za ptt i telefon
94.900,00
89.206,86
94%

613300
Izdaci za mobitel
900,00
783,10
87%

613300
Izdaci za vodu i kanalizaciju
14.000,00
12.621,70
90%

613300
Izdaci za deratizaciju
9.000,00
6.875,00
76%

613300
Izdaci za odvoz smeća
11.000,00
10.560,00
96%

613400
Nabavka materijala
33.500,00
32.476,70
97%

613400
Nabavka HTZ opreme
10.000,00
60,00
1%

613500
Izdaci za gorivo za vozila
23.000,00
13.888,38
60%

613700
Izdaci za tekuće održavanje opreme
43.000,00
41.862,29
97%

613700
Izdaci za tekuće održavane vozila
13.000,00
11.875,99
91%

613700
Izdaci za tekuće održavanje zgrade
8.000,00
6.894,20
86%

613700
Čišćenje rezervoara za gorivo
5.000,00
5.000,00
100%

613800
Osiguranje radnika i imovine
23.000,00
21.551,70
94%

UKUPNO OD 611000-613000
805.000,00
751.954,64
93%

015-SLUŽBA ZA POSLOVE U MJESNIM ZAJEDNICAMA
Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
272.600,00
270.519,55
99%

611100
Bruto plaće
193.000,00
192.134,15
100%

611200
Ugovori o privremenim i povremenim poslovima
1.200,00
1.176,40
98%

611200
Naknade troškova zaposlenih
78.400,00
77.209,00
98%

612000
Doprinos poslodavca
22.000,00
21.430,13
97%

612100
Doprinos poslodavca
22.000,00
21.430,13
97%

613000
Izdaci za materijal i usluge
158.000,00
134.772,68
85%

613200
Izdaci za električnu energiju
18.000,00
15.313,00
85%

613200
Izdaci za plin
19.700,00
11.196,40
57%

613200
Izdaci za centralno grijanje
22.000,00
19.700,20
90%

613300
Izdaci za telefon i ptt
15.000,00
14.283,60
95%

613300
Izdaci za mobitel
900,00
809,00
90%

613300
Izdaci za vodu i kanalizaciju
4.000,00
3.645,80
91%

613300
Odvoz smeća
2.000,00
1.577,40
79%

613400
Nabavka materijala
24.500,00
21.932,79
90%

613600
Zakupnina za M.Z.
37.000,00
36.026,86
97%

613900
Troškovi spora -plin Mz Vraca
1.200,00
1.171,00
98%

613900
Izdaci za izradu projekta-gasna instalacija u MZ Vraca
2.800,00
1.232,63
44%

613900
Usluge medija za MZ-dnevna štampa
6.500,00
4.644,00
71%

613900
Reprezentacija za savjete MZ
4.400,00
3.240,00
74%

821000
Nabavka stalnih sredstava
6.445,00
6.448,00
100%

821200
Adaptacija MZ-prenos 01
2.087,00
2.090,00
100%

821200
Sanacija grijanja u MZ Grbavica I
4.358,00
4.358,00
100%

UKUPNO OD 611000-821000
459.045,00
433.170,36
94%

016 – PRAVOBRANILAŠTVO OPĆINE NOVO SARAJEVO
Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

611000
Plaće i naknade
91.000,00
90.072,63
99%

611100
Bruto plaće
73.000,00
72.378,63
99%

611200
Naknade troškova zaposlenih
18.000,00
17.694,00
98%

612000
Doprinos poslodavca
9.000,00
8.049,83
89%

612100
Doprinos poslodavca
9.000,00
8.049,83
89%

613000
Izdaci za materijal i usluge
6.400,00
5.598,33
87%

613300
Izdaci za ptt i telefon
900,00
710,80
79%

613400
Nabavka materijala
4.000,00
3.837,53
96%

613900
Izdaci za stručnu literaturu
1.500,00
1.050,00
70%

UKUPNO OD 611000-613000
106.400,00
103.720,79
97%

017-REZERVE

Ekonomski kod
O P I S
Plan
Izvršenje
INDEX

Rezerve
30.000,00
640,00
2%

UKUPNO REZERVE
30.000,00
640,00
2%

PREGLED PLANA I REALIZACIJE PRIHODA I
PRIMITAKA,RASHODA I IZDATAKA
ZA PERIOD OD 01.01.2002.-31.12.2002.
GODINE PO SINTETIČKIM KONTIMA

PRIHODI

Ekonomski kod
Plan
Izvršenje
INDEX

590
Prenešena sredstva iz prethodne god.
2.028.937,00
2.028.937,33
100%

711
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća
223.000,00
250.253,92
112%

714
Porezi na imovinu
3.207.000,00
3.278.621,72
102%

721
Prihodi od imovine i pozitivnih kursnih razlika
2.066.534,00
2.134.596,77
103%

722
Naknade, takse i prihodi od javnih usluga
146.281,00
153.969,15
105%

731
Tekuće potpore iz inostranstva
5.386,00
5.247,83
97%

732
Od ostalih nivoa vlasti
1.260.862,00
938.428,95
74%

781
Prihodi iz budžeta za tekuće izdatke
2.214.000,00
2.416.283,00
109%

UKUPNO PRIHODI
11.152.000,00
11.206.338,67
100%

530
Rezerve
30.000,00
640,00
2%

611
Plaće i nak, troš, zapos i skup.zastupnika
3.789.801,00
3.698.024,45
98%

612
Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi
281.000,00
271.733,91
97%

613
Izdaci za materijal i usluge
1.298.825,00
1.082.782,42
83%

614
Tekući grantovi
5.011.642,00
2.821.611,82
56%

615
Kapitalni grantovi
50.706,00
9.197,20
18%

821
Nabavka stalnih sredstava
430.026,00
146.505,00
34%

822
Sredstva za kredit.stambenih prob.zaposlenih
260.000,00
260.000,00
100%

UKUPNO RASHODI I IZDACI
11.152.000,00
8.290.494,80
74%

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA – UKUPNO
za period od 01.01.2002-31.12.2002.g.

RASHODI I IZDACI

Opis
Plan
Izvršenje
INDEX

01 Općinsko vijeće i stručna služba
1.479.080,00
1.215.632,62
82%

02 Općinski načelnik i kabinet načelnika
490.774,00
271.974,70
55%

03 Služba za obl.privrede i finansija
877.428,00
865.753,54
99%

04 Služba za prostorno urešenje
2.369.930,00
1.364.023,07
58%

05 Služba za oblast stambenih poslova
280.600,00
272.943,11
97%

06 Služba za oblast opće uprave
587.676,00
551.071,86
94%

07 Služba za boračko invalidsku zaštitu
568.106,00
394.057,93
69%

08 Služba za geodetsko i im.pravne poslove
1.075.454,00
399.393,46
37%

09 Služba za rad, soc.pitanja i izbjeglice
233.280,00
229.460,95
98%

10 Služba za obrazovanje,kul,sport i infor.
453.840,00
434.168,24
96%

11Služba za građevinski nadzor
174.525,00
150.415,92
86%

12 Služba za oblast obnove i razvoja
985.158,00
730.960,42
74%

13 Štab civilne zaštite
175.704,00
121.153,19
69%

14 Služba za zajedničke poslove
805.000,00
751.954,64
93%

15 Služba za poslove sa MZ
459.045,00
433.170,36
94%

16 Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo
106.400,00
103.720,79
97%

7 Sredstva rezerve
30.000,00
640,00
2%

UKUPNO RASHODI I IZDACI
11.152.000,00
8.290.494,80
74%