Izvještaj

o prestanku mandata vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06), člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja i mandatsko – imunitetska pitanja, Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 37. sjednici od 29.5.2008 godine, usvojilo je

I Z V J E Š T A J
o prestanku mandata vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo

Komisija za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska pitanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo, na svojoj 51. sjednici održanoj dana 22.5.2008. godine, izvršila je uvid u dokumentaciju vezano za utvrđivanje prijedloga Odluke o prestanku mandata Efendić Faruka -vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo, i to :
– Potpisan obrazac o ostavci /koji je utvrdila CIK BiH/ Efendić Faruka – ostavka na mandat izabranog vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, a u skladu sa odredbama člana 1.10. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 55/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 24/06).
Na osnovu navedenog, Komisija je konstatovala da su stvoreni uslovi za prestanak mandata vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, sa liste SDP-a Efendić Faruka, i predlaže Općinskom vijeću da usvoji Izvještaj i donese Odluku o prestanku mandata vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Efendić Faruku.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić

Broj: 01-05-484 /08
Sarajevo, 29.5.2008.g