Javna tribina na temu Osnovne koncepcije Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“

Gradsko vijeće Grada Sarajevo je na sjednici 25.04.2018. godine, razmotrilo i Zaključkom broj: 01-GV-02-524/18 od 25.04.2018. godine usvojilo Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“. Ista je objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj:22/18, nakon čega se pristupilo aktivnostima na izradi predmetnog Plana.

Javna tribina na temu Osnovne koncepcije Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“, će se održati u srijedu 12. decembra 2018. godine u 18,00 sati u prostorijama MZ „Željeznička“, ulica Zmaja od Bosne br. 40.

Link za – Javna tribina na temu Osnovne koncepcije Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“

Share Follow