Javni poziv OCD/NVO za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta ReLOaD2

Općina Novo Sarajevo u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija raspisuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom balkanu 2 (reload2)”.

Općina Novo Sarajevo i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine koji su navedeni u dokumentu Integrirana strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine (revidirana za period 2019 – 2023. godina).

– Cjelokupan tekst Javnog poziva, te obrasci sa uputstvima za prijavu projekata mogu se preuzeti na web stranici: www.ba.undp.org, kao i NA KRAJU OVOG TEKSTA;
– Rok za predaju aplikacija je 17.01.2022. godine do 15 sati;
– Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati putem protokola Općine Novo Sarajevo sa naznakom „Za ReLOaD2 projekat“.
 1. Projektni prijedlog
 2. Pregled budžeta
 3. Matrica logičkog okvira
 4. Plan aktivnosti i promocije
 5. Administrativni podaci o aplikantu
 6. Finansijska identifikaciona forma
 7. Izjava o podobnosti
 8. Izjava o dvostrukom finansiranju
 9. Izjava o partnerstvu
 10. Lista za provjeru
 11. Ciljevi održivog razvoja
Organizacije koje budu pripremale prijedloge projekata na temu: “Unapređenje zaštite okoliša na području Općine Novo Sarajevo u skladu sa Programom edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2021. godinu”, dokument Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša mogu preuzeti ovdje.
Share Follow View