Produžen rok za dostavu prijedloga projekata po Javnom pozivu organizacijama civilnog društva u sklopu projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)”

Općina Novo Sarajevo i projekat ReLOaD2 obavještavaju sve zainteresovane organizacije civilnog društva, da je produžen rok za predaju prijedloga projekata po Javnom pozivu objavljenom 05.12.2022. godine. 

Novi rok za predaju aplikacija je 27.12.2022. godine do 15 sati. 

Cjeloviti tekst Javnog poziva, te obrasci sa uputstvima za prijavu projekata mogu se preuzeti na web stranici:  www.ba.undp.org, kao i na web stranici Općine Novo Sarajevo:  www.novosarajevo.ba (na kraju ovog teksta). 

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati putem protokola Općine Novo Sarajevo sa naznakom „Za ReLOaD2” projekat“. 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo. 

Cjeloviti tekst javnog poziva

Smjernice za aplikante Novo Sarajevo

Projektni prijedlog

Pregled budžeta

Matrica logičkog okvira

Plan aktivnosti i promocije

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Izjava o dvostrukom finansiranju

Lista za provjeru

Ciljevi održivog razvoja

Share Follow View