Kako do građevinske dozvole?

Pribavljanje urbanističke saglasnosti je prvi korak u namjeri građenja i provjera da li je na traženom lokalitetu moguća gradnja.
Urbanistička saglasnost je upravni akt, a izdaje se kada se utvrdi da je građenje u skladu sa dokumentom prostornog uređenja i drugim uvjetima utvrđenim za taj prostor, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona.
U nedostatku prethodno navedenih provedbenih planova prostornog uređenja, urbanistička saglasnost se donosi na osnovu stručnog mišljenja nosioca izrade plana (Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). ODOBRENJE ZA GRAÐENJE je potrebno za:

– izgradnju novoplanirane građevine,

– rekonstrukciju,

– dogradnju,

– nadziđivanje,

– promjenu namjene građevine,

– konzervaciju građevine,

– za uklanjanje građevine (rušenje, demontaža građevine ili dijela građevine)

– privremene (pomoćne) građevine.

UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA GRAÐENJE PRILAŽE SE:

– pravosnažna urbanistička saglasnost, koju ste pribavili u postupku koji se vodio za izdavanje urbanističke saglasnosti, po zakonom predviđenoj proceduri
– izvod iz katastra za pripadajuću građevinsku parcelu, koji možete dobiti u katastru Općine Novo Sarajevo, podnošenjem zahtjeva na šalteru u Centru za pružanje usluga građanima i u kancelariji 213/2 u zgradi Općine
– dokaz o pravu građenja /zemljišno-knjižni izvadak, pravomoćno rješenje o dojeli zemljišta koje ste ranije pribavili u postupku rješavanja imovinsako-pravnih odnosa; kupoprodajni ugovor ovjeren sa klauzulom o izmirenim poreznim obavezama i dokazom o podensenom zahtjevu za uknjižbu, pravomoćna sudska presuda, ugovor o partnerstvu sklopljen s vlasnikom zemljišta čiji je cilj zajedničko građenje ili ugovor o koncesiji kojim se stiče pravo građenja ili ugovor na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasništva ili građenja/
– glavni ili izvedbeni projekat u dva primjerka, /izrađuje ga ovlaštena projektantska firma, po Vašem izboru, inače regitrovana za obavljanje poslova projektovanja/
– saglasnosti pribavljene na projektnu dokumentaciju /propisuju se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti, a njihova vrsta i količina ovisi o vrsti gradnje/
– prevedeni glavni (izvedbeni) projekt sa potvrdom o izvršenoj nostrifikaciji ako je projekt izrađen u inostranstvu
saglasnosti za priključak objekta na komunalnu infrastrukturu.
-Za pribavljanje saglasnosti JP „BH TELECOM“, obratiti se nadležnoj Službi.

Kako dobiti Saglasnost za priključenje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, građani mogu dobiti u Crntru za potrošače KJKP “Vodovod i kanalizacija” u ulici Jaroslava Černija br.8.

USLOVI KOJE TREBA ZADOVOLJITI DA BI SE DOBILA DOZVOLA ZA GRAÐENJE

Projekat za izvođenje mora biti izrađen prema urbanističkoj saglasnosti, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju /Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 7/05/, tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za građenje određene vrste građevine.

TOK UPRAVNOG POSTUPKA

O potrebi dopune zahtjeva investitor se obavještava pismeno.
Investitor je dužan upotpuniti zahtjev u ostavljenom roku a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavjesti.
Prije izdavanja odobrenja za građenje nadležni organ dužan je izvršiti uviđaj o stanju na terenu.
Na zahtjev zainteresovanih stranaka (susjeda) nadležni organ je dužan omogućiti uvid u glavni ili izvedbeni projekt.
Odobrenje za građenje donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Zahtjev za odobrenje za građenje odbit će se rješenjem ako.
– investitor u ostavljenom roku ne upotpuni zahtjev
– ako investitor ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje odobrenja za građenje
– ako glavni ili izvedbeni projekt nije usklađen sa uvjetima iz urbanističke saglasnosti
– ako projektom nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom, kantonalnim zakonima i posebnim propisima
– ako se uviđajem na terenu ustanovi da se stvarno stanje na građevinskoj čestici ne podudara sa projektom.
U upravnom postupku izdavanja odobrenja za građenje, a zavisno od vrste i obima građevinskih radova za koje se izdaje odobrenje utvrđuju se obaveza investitora na naknadu troškova:
– uređenja gradskog građevinskog zemljišta
– troškova naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta /renta/
– za izgradnju javnih skloništa ili eventualno obaveze izgradnje skloništa-zaklona

• Visina naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta određuje se na osnovu Odluke o građevinskom zemljištu koju je donijelo Općinsko vijeće Novo Sarajevo /Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 16/05/, a opet na osnovu dokumentacije koja se priloži uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, prije svega saglasnosti nadležnih komunalnih preduzeća iz kojih se može vidjeti da postoje uslovi da investitor o vlastitom trošku izvrši uređenje zemljišta, pa se s tim u vezi oslobodi obaveze plaćanja navedene naknade, uz obavezu uređenja zemljišta o vlastitom trošku. Navedeno se utvrđuje posebnim rješenjem, na koje stranka ima pravo žalčbe Općinskom vijeću Novo Sarajevo;
• Visina naknade troškova za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta /renta/ utvrđuje se na osnovu Odluke, a njihova visina ovisi o slijedećem:
– kolika je korisna površina objekta za koji se izdaje odobrenje za građenje.
Visina naknade troškova rente utvrđuje se posebnim rješenjem, u postupku izdavanja odobrenja za građenje
– visina naknade troškova za izgradnju javnih skloništa utvrđuje se posebnim rješenjem upostupku izdavanja odobrenja za građenje, i iznosi 1% vrijednosti građevinskog dijela objekta i unutrašnjih instalacija

Odobrenje za građenje prestaje da važi ako građenje ili radovi nisu započeti u roku od 1 /jedne/ godine dana od pravomoćnosti građevinske dozvole. Rok se, izuzetno može produžiti za još jednu godinu ako se nisu promijenili uvjeti u skladu sa kojim je izdano odobrenje za građenje.
Izmjenu urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje investitor može zatražiti dok traju odobreni radovi a najkasnije tri godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje.

ISKOLČENJE

Prije početka građenja mora se izvršiti iskolčenje, odnosno geodetski prijenos građevine iz plana na teren, vrši ga Općinska služba za upravu, za imovinsko- pravne poslove – geodetske poslove i katastar nekretnina putem Službe za upravu za prostorno uređenje. O iskolčenju se sastavlja zapisnik koji se dostavlja općinskoj građevinskoj inspekciji.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje podnosi se na obrascu broj NS-OB-050 sa ostalim dokumentima predaje u Centru za pružanje usluga građanima na šalteru broj 2. uz naplatu administrativne takse od 10 KM.

ODGOVORNO LICE
Pomoćnik načelnika
Belma Ključo – Vlašić, dipl.prav.

tel. 033 492 -252
fax. 033 492 – 345
e-mail: urbanizam@novosarajevo.ba

RADNO VRIJEME
OD 7.45 DO 16.15 SATI
RAD SA STRANKAMA
OD 09. – 13 SATI

 

Share Follow