Materijal za 23. sjednicu OV-18 (29.11.2018 u 15:00)

01. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo

02. Prijedlog Gender akcionog plana Općine Novo Sarajevo za period 2018. do 2022. godine

03. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu

04. Prijedlog Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2019. godinu

05. Prijedlog Odluke o imenovanju Investicionog menadžera za 2019. godinu

06. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo

07. Prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo

08. Prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo

09. Prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo

10. Prijedlog Odluke o organizaciji i djelokrugu poslova službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Novo Sarajevo

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo

12. Nacrt Plana sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019-2028. godine

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projeka „Milkos“

14. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“

15. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata odobrenih budžetom Općine Novo Sarajevo, i dinamika njihove realizacije

16. Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija za period od 1. januar do 30. septembar 2018. godine

17. Informacija o položaju i stanju boračkih kategorija sa područja Općine Novo Sarajevo

18. Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području Općine Novo Sarajevo od 1998. godine do 2018. godine

19. Informacija o radu osnovnih škola na području Općine Novo Sarajevo

20. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period juli – septembar 2018. godine

21. Vijećnička pitanja i inicijative

 

INFORMATIVNI MATERIJAL