Na 35. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojeni

Odluka o legalizaciji građevina i Protokol o suzbijanju bespravne gradnje Skupština Kantona Sarajevo je 16. 02.2006. godine usvojila Odluku o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, kao i Protokol o suzbijanju bespravne gradnje koji je potpisan od strane Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i svih općina Kantona Sarajevo.

Ovim aktima omogućeno je svim stanovnicima Kantona da traže legalizaciju bespravno izgrađenih građevina. Zahtjevi za legalizaciju mogu se podnijeti nadležnim službama općina u roku od jedne godine od dana objavljivanja ovih akata u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Služba za oblast prostornog uređenja, urbanizma, geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina i Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja Općine Novo Sarajevo povodom usvojene Odluke i Protokola upozoravaju sve vlasnike bespravno izgrađenih građevina da su dužni poštovati zadane rokove i proceduru za legalizaciju.

Po okončanju roka za predaju zahtjeva za legalizaciju i na osnovu konačno utvrđenog spiska bespravnih građevina Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja Općine Novo Sarajevo krenuće sa uklanjanjem svih građevina čiji vlasnici nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju ili čiji je zahtjev za legalizaciju odbijen.

Zbog velikog interesovanja građana i na web stranici Općine Novo Sarajevo objavljujemo Odluku i Protokol

Download Odluke o legalizaciji građevina bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera u Adobe Acrobat (PDF) formatu

Download Protokola o suzbijanju bespravne izgradnje u Adobe Acrobat (PDF) formatu

Share Follow View