Nacrt sa Zaključkom

Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo sa Zaključkom Na osnovu odredaba člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06), odredaba člana 19. stav 1. alineja 34. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/10), Općinsko vijeće Novo Sarajevo razmatralo je nacrt Poslovnika Općinskog vijeća na 31. sjednici, od 21.7.2011. godine i donijelo

Z A K LJ U Č A K

1.UTVRÐUJE se nacrt Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

2.Nacrt Poslovnika stavlja se na JAVNU RASPRAVU.

3.Javna rasprava održat će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i nadležnim radnim tijelima Općinskog vijeća.

4.Javna rasprava će trajati 45 (čedrdesetpet) dana od dana utvrđivanja nacrta Poslovnika (od 22.7.2011. godine do 4.9.2011. godine).

5.Prijedlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Poslovnika dostavit će se Komisiji za statut i propise Općinskog vijeća, koja organizuje i provodi javnu raspravu.

6.Komisija za statut i propise Općinskog vijeća pripremit će i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća, u roku od 30 dana od dana zaključene javne rasprave, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim na javnoj raspravi.

Broj: 01-02-476/11
Sarajevo, 21.7.2011. godine

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić

Tekst nacrta Poslovnika možete pogledati klikom na ovaj link u Adobe Acrobat (PDF) formatu