Nakon usvajanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općine

Smanjen broj izvršilaca Općinsko vijeće Novo Sarajevo je na svojoj posljednjoj, 34 po redu sjednici, dalo suglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Novo Sarajevo.
U odnosu na raniji Pravilnik kojim je bilo sistematizovano 254 izvršioca, novousvojenim Pravilnikom predviđena su 224 izvršioca od čega: 77 izvršilaca sa visokom stručnom spremom, 20 izvršilaca sa višom stručnom spremom, 98 izvršilaca sa srednjom stručnom spremom, 3 VKV izvršioca, 8 KV izvršilaca, 4 izvršioca sa nižom stručnom spremom i 14 NK izvršilaca.
Načelnik općine Krunoslav Raspudić postupajući po nalogu Kantonalne uprave i Uprave inspekcije umanjio broj izvršilaca za 31.
Sa 31. 03. 2003. godine u Općini Novo Sarajevo radna mjesta su popunjena sa 215 izvršilaca, 8 izvršilaca nalazi se na radnim mjestima van općinskog organa uprave kojima pravo iz radnog odnosa miruje.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Novo Sarajevo utvrđeno je da jedinstveni općinski organ uprave sačinjavaju: općinski načelnik, Služba za oblast privrede i finansija, Služba za oblast prostornog uređenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštitu čovjekove okoline, Služba za stambene poslove, Služba za oblast opće uprave, Služba za oblast boračko-invalidske zaštite, Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica, Služba za obrazovanje kulturu, sport i informiranje, Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja.
Posebne općinske službe su Služba za obnovu i razvoj i Štab civilne zaštite, dok su Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i općinskog načelnika, Služba za zajedničke poslove, Služba za poslove u mjesnim zajednicama i Kabinet načelnika službe za obavljanje stručnih, tehničkih i pratećih poslova.