Nakon više od trinaest sati zasjedanja okončan nastavak 12. sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Dvanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo nakon više od 13 sati zasjedanja okončana je u utorak 1. februara ove godine putem on-line platforme WebEx, a istom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše.

Sjednica je počela 27. januara ove godine kada je usvojen dnevni red sa 27 tačaka, od kojih su tada usvojene četiri tačke, između kojih je i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu.

Ukupno planirani prohodi za 2022.godinu planirani u iznosu od 40.500.000,00 KM povećani su za ukupno  685.000,00 KM, te sada iznose 41.185.000,00 KM. Radi se o primljenim kapitalnim transferima od Kantona Sarajevo, a namijenjena su za sufinansiranje slijedećih projekata: renoviranje prostorija školske kuhinja Centra “Vladimir Nazor”, investiciono održavanje vanjskih terena JU Srednja škola za saobraćaj I komunikacije, zamjena postojeće ograde na objektu JU Djeca Sarajeva – Vrtić Košuta, sanacija fasade na zgradi Historijskog muzeja BiH, ugradnja rampi za kontrolu pristupa sa pratećom opremom u dijelu lokaliteta Park – šuma Hum, uklanjanje arhitektonskih barijera za invalidna lica iz boračke populacije I sanacija pomoćnog stadiona pored Sportske dvorane “Goran Čengić”.

U četvrtak, 27. januara usvojena je i Odluka o imenovanju Predsjednika i članova Skupštine JP “ONSA” d.o.o. Sarajevo. Sa dnevnog reda 12. sjednice povučene su dvije tačke dnevnog reda i to: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za rad članova savjeta mjesnih zajednica Općine Novo Sarajevo i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Vijeća, dok Prijedlog Odluke o imenovanju organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo 16. maj 2022. godine nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika. Sjednica  je potom prekinuta.

Nastavak zasjedanja održan je 01. februara ove godine, a na istoj je razmatrano preostalih dvadeset tačaka dnevnog reda, od kojih je 14 tačaka usvojeno, četiri su povučene sa dnevnog reda, dok dvije tačke nisu dobile potrebnu većinu glasova vijećnika.

Vijećnici su nakon duže rasprave usvojili Odluku o razrješenju šest članova Općinske izborne komisije Novo Sarajevo kao  i Odluku o imenovanju šest članova Općinske izborne komisije Novo Sarajevo. Usvojene su potom i odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske Izborne Komisije Novo Sarajevo i tekst Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske Izborne Komisije Novo Sarajevo, kao i Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Novo Sarajevo.

Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa, javnim nadmetanjem – licitacijom, nije dobila potrebnu većinu glasova vijećnika Općinskog vijeća.

Nakon uvodnog izlaganja predlagača Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo ova Odluka je usvojena. Vijećnici su razmatrali i usvojili Cjenovnik o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu.

Jednoglasno je podržan i Program obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine i NOR-a 1941.-1945. za Općinu Novo Sarajevo po Kalendaru sa planom utroška sredstava za 2022. godinu.

Nakon duže rasprave, vijećnici su usvojili Izvještaj o stanju u oblasti upravljanja i održavanja lokalnih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, te Zaključak za davanje saglasnosti na Plan i Program građenja, rekonstrukcije, obnove, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu.

Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo za januar-decembar 2021. godinu razmatran je na 12. sjednici Vijeća i isti je usvojen od strane vijećnika, dok Zaključak kojim se nalaže usklađivanje Statuta mjesne zajednice nije dobio podršku.

Jednoglasno je podržan i Zaključak o utvrđivanju lokacije za izgradnju Centralnog spomenika šehidima i poginulim braniocima pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Ovim zaključkom utvrđena je lokacija izgradnje budućeg Centralnog spomenika ispred zgrade Općine Novo Sarajevo u ulici Zmaja od Bosne broj 55.

Vijećnicima su pred kraj sjednice podnesene i sljedeće informacije:

  • Informaciju o realizaciji sredstava, po Odluci o pružanju podrške stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost,
  • Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području općine Novo Sarajevo, te
  • Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu.

Share Follow View