Teritorija Općine Novo Sarajevo zauzima centralni dio Sarajevskog polja, i administrativni je te poslovni, kulturni, obrazovni i trgovinsko uslužni dio grada Sarajeva.

Općina je osnovna jedinica lokalne samouprave. Svaka općina ima statut koji mora biti u skladu sa Ustavom kantona, Ustavom Federacije, Ustavom kantona i federalnim i kantonalnim zakonima.

Statutom Općine Novo Sarajevo se bliže uređuju slijedeča pitanja:

– pravo na lokalnu samoupravu
– ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i osnovne slobode
– ostvarivanje saradnje sa ombdusmenima
– samoupravni djelokrug Općine
– organi općinske vlasti
– općinski viječnici
– ovlašćenja i način rada organa uprave Općine
– oblici neposrednog učešća građana o odlučivanju o lokalnim poslovima
– mjesna zajednica
– organizacija i rad lokalne uprave
– oblici saradnje sa drugim općinama i udruženja u zajednicu i saveze
– financiranje i imovina lokalne samouprave
– upravni nadzor
– postupak za donošenje i promjenu Statuta
– druga pitanja od značaja za rad Općine i ostvarivanje lokalne samouprave

Općina u okviru samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pojedina oblast, obavlja naročito slijedeće poslove:

– osigurava uslove i preduzima sve potrebne mjere za dosljedno poštivanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u skladu sa Ustavom
– osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, radu i zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, kulturi, fizičkoj kulturi, sportu, i zaštiti i unapređenju životne okoline
– osigurava uslove za razvoj pojedinih djelatnosti od značaja za Općinu
– vodi urbanističko-stambenu politiku od značaja za Općinu i njen razvoj
– upravlja Općinskom imovinom
– osigurava obavljanje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti
– osigurava i razvija lokalnu infrastrukturu
– osigurava uslove rada lokalnih radio i TV stanica, u skladu sa zakonom
– vodi brigu o turističkim resursim Općine
– uređuje i stvara uslove za racionalno korištenje i upravljanje građevinskim zemljištem i poslovnim prostorima
– osigurava uslove za ostvarivanje mjesne samouprave
– osniva javne ustanove i druga pravna lica od interesa za Općinu
– osigurava javni red i mir
– obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine i prenesene upravne poslove u skladu sa zakonom i Statutom
– osigurava uslove za zaštitu imovine i lica od elementarnih nepogoda
– vodi posebnu brigu o zaštiti prava šehitskih porodica i porodica poginulih boraca RVI i JOB-a
– ostale poslove predviđene zakonom i drugim propisima

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom, povjeriti gradu, ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i samostalnim privrednicima osnovanim radi obavljanja javnih službi, o čemu odluku donosi Općinsko Vijeće.

Organi općinske vlasti su:

Zakonodavno-normativna vlast :
Općinsko vijeće

Izvršna vlast :
Općinski Načelnik i službe za upravu

/ Sudska vlast je regulisana posebnim zakonom, a za područje općine se osniva općinski sud, pred kojim građani ostvaruju svoja prava i interese. /