Za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i upravnih i drugih poslova, koji su federalnim i kantonalnim zakonom preneseni na Općinu, osnivaju se službe za upravu.

Kontakt forma

Share Follow View