SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU:

Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za općinu Novo Sarajevo

Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za Općinu Novo Sarajevo

Klizišta – Upute za postupanje

Poplave – Upute za postupanje

Potres – Upute za postupanje

Požar – Upute za postupanje

Služba za civilnu zaštitu vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • izrađuje procjenu ugroženosti, program razvoja i plan zaštite te druge propise iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za područje općine;
 • organizuje i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za njihovo izvođenje;
 • priprema materijale, organizuje sjednice i izrađuje zapisnike i priprema odluke, naredbe i zaključke sa sjednica općinskog štaba civilne zaštite, te obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće, Općinski načelnik i OŠCZ;
 • vrši popunu ljudstvom štabova CZ, službi zaštite i spašavanja i jedinica CZ, određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te organizuje, izvodi i prati realizaciju njihove obuke kao i obuku građana;
 • ostvaruje saradnju sa drugim institucijama u oblasti zaštite i spašavanja;
 • postupa po naredbama i uputama Kantonalne i Federalne Uprave civilne zaštite;
 • obavlja tekuće održavanje, provodi proceduru izdavanja u zakup i vrši kontrolu korištenja javnih skloništa;
 • organizuje rad i funkcionisanje operativnog centra civilne zaštite;
 • provodi naredbe i upute općinskog štaba civilne zaštite u slučaju nastanka prirodne ili druge nesreće;
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine i osigurava njegovu realizaciju;
 • posreduje u uklanjanju pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava;
 • učestvuje u realizaciji pomoći drugim područjima pogođenim prirodnim i drugim nesrećama;
 • organizuje snabdijevanje pitkom vodom stanovništva općine koje nije priključeno na gradsku vodovodnu mrežu, kao i u slučaju onečišćenja lokalnih rezervoara;
 • vodi propisane evidencije;
 • vodi registar skloništa i druge imovine iz nadležnosti službe;
 • vrši poslove sanacije klizišta;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.
Share Follow View