Služba za obrazovanje, kulturu i sport vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • prati rad i predlaže osnivaču mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama,
 • vodi evidenciju djece dorasle za upis u školu i spiskove te djece dostavlja školama na svom području,
 • priprema prijedlog školskih područja osnovnih škola na području općine,
 • u saradnji sa nadležnim ministarstvima organizira takmičenja i smotre učenika/učenica u oblasti nastave i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou,
 • organizira javne i kulturne manifestacije škola, posebno iz domena kulture, sporta, obrazovanja za demokratiju, ljudskih prava i prava djeteta,
 • provodi proceduru dodjele stipendije za učenike srednjih škola i studente sa područja općine,
 • prati i predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama;
 • osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu;
 • obezbjeđuje saradnju sa organima drugih općina i organima Kantona Sarajevo;
 • vodi evidenciju obrazovnih, sportskih, kulturnih i drugih institucija, registar objekata namijenjenih mladima i brine se o rješavanju problema u lokalnoj zajednici u skladu sa postavljenim ciljevima;
 • obezbjeđuje saradnju sa omladinskim organizacijama i nevladinim organizacijama i pruža im stručnu i pravnu pomoć u provođenju njihovih aktivnosti u skladu sa evropskim i međunarodnim konvencijama i drugim zakonskim i podzakonskim propisima,
 • provodi proceduru javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije, te prati realizaciju istih,
 • vrši nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa Općine u oblasti obrazovanja, sporta, nevladinih organizacija, mladih, te oblasti kulture;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz svog djelokruga;
 • vodi registar obrazovnih, sportskih i kulturnih dobara kojima upravlja Općina;
 • priprema, organizuje i provodi sportske manifestacije i manifestacije kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja Dana Općine i drugih značajnijih datuma i događaja na općinskom području,
 • sarađuje sa vjerskim zajednicama,
 • zaprima zahtjeve stranaka i druge predmete, te rješava pitanja iz nadležnosti Službe,
 • prati, kontroliše, odobrava i odgovara za zakonitost utroška finansijskih sredstava u procesu realizacije programa i projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.
No items found
Share Follow View