• Opis poslova Službe za društvene djelatnosti

  Ova služba vrši sljedeće poslove i zadatke, a za njihovo obavljanje primjenjuje slijedeće propise:

  • Zakon o javnim ustanovama, („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94);
  • Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:10/04, 21/06, 26/08, 31/11i 15/13);
  • Zakon o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“, broj: 45/02);
  • Zakon o sportu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12);
  • Zakon o mladima („Službene novine FBiH“, broj: 36/10);
  • Odluke o ostvarivanju javnog interesa Općine Novo Sarajevo u oblasti sporta („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/02);
  • Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14);
  • Odluke o obrazovanju i djelokrugu jedinstvenog organa uprava i stručnih službi Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/07);
  • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 30/98, 49/98 i 5/00),
  • Ostali podzakonski akti, uredbe, uputstva, instrukcije i odluke;
  • Provodi zakone i druge propise i opće akte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta i omladinskih i nevladinih organizacija,
  • Predlaže i sprovodi dogovorenu strategiju i stvara uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti osnovnog obrazovanja i odgoja, kulture, fizičke kulture i sporta, te rada sa omladinskim i nevladinim organizacijama,
  • Prati rad osnovnih škola, analizira uspjeh u učenju i vladanju učenika/učenica i predlaže osnivaču mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama na osnovu:
  • Praćenja i podsticanja realizacije godišnjih programa rada,
  • Razmatranja izvještaja osnovnih škola o radu i uvjetima rada,
  • Razmatranja izvještaja Prosvjetno-pedagoškog zavoda o radu i uvjetima rada u školama na području Općine,
  • Razmatranja izvještaja Prosvjetno-pedagoškog zavoda o testiranju znanja učenika/učenica, rezultatima takmičenja i smotri i nastupa učenika/učenica škola,
  • Ostvaruje saradnju sa direktorima/direktoricama škola na području Općine,
  • Ostvaruje saradnju sa roditeljima učenika/učenica škola na području Općine,
  • Koordinira saradnju među školama na svom području,
  • sumira i izrađuje izvještaje o radu i uvjetima rada u školama,
  • Predlaže i utvrđuje mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školama na području Općine i stara se o njihovoj realizaciji,
  • Radi na poboljšanju prostornih i materijalnih uslova rada škola na području Općine,
  • Vodi evidenciju djece dorasle za upis u školu i spiskove te djece dostavlja školama na svom području,
  • Priprema Općinskom vijeću prijedlog školskih područja osnovnih škola,
  • U saradnji sa nadležnim ministarstvima i Prosvjetno-pedagoškim zavodom Sarajevo organizira takmičenja i smotre učenika/učenica u oblasti nastave i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou,
  • Organizira javne i kulturne manifestacije škola, posebno iz domena kulture, sporta, obrazovanja za demokratiju, ljudskih prava i prava djeteta,
  • Učestvuje u pripremanju, organizovanju i provođenju sportskih manifestacija i manifestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja Dana Općine i drugih značajnijih datuma i događaja na općinskom području,
  • Obezbjeđuje saradnju sa omladinskim organizacijama i nevladinim organizacijama i pruža im stručnu i pravnu pomoć u provođenju njihovih aktivnosti u skladu sa evropskim i međunarodnim konvencijama i drugim zakonskim i podzakonskim propisima,
  • Izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjima iz svoje nadležnosti i te materijale podnosi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
  • Vodi statističke podatke i evidenciju o kulturnim i sportskim udruženjima, omladinskim organizacijama, nevladinim organizacijama i drugim pravnim subjektima koji se bave edukacijom, obrazovanjem, kulturom i sportom na području Općine,
  • Sarađuje sa odgovarajućim organima drugih općina na području Kantona Sarajevo i kantonalnim organima iz oblasti za koju je obrazovana ova Služba radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
  • Obavlja i druge poslove vezane za pitanja iz nadležnosti Službe koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.
 • Uposlenici u službi

  Pomoćnik načelnika Faruk Pršeš, profesor
  Telefon: 492-189
  E-mail: drustvened@novosarajevo.baprsesf@novosarajevo.ba

  1. Viši stručni saradnik za osnovno obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i nevladine organizacije
   Sead Abdurrahman Kalabić, diplomirani ekonomista

   Telefon: 033/492-386

   E-mail: abdurahmank@novosarajevo.ba

  2. Viši samostalni referent za tehničku kulturu i rad sa omladinskim i nevladinim organizacijama
   Bulend Bišćević

   Telefon: 492 187
   E-mail: biscevicb@novosarajevo.ba

  3. Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i nevladine organizacije
   Jasna Nikšić, profesor

   Telefon: 033/492-187
   E-mail: niksicj@novosarajevo.ba

  4. Viši samostalni referent za tehničku kulturu i rad sa omladinskim organizacijama
   Lejla Musić

   Telefon: 492-386
   e-amil: music.lejla@novosarajevo.ba

  5. Viši referent za administrativno tehničke poslove
   Jasminka Ikanović

   Telefon: 492-188, Fax: 033/492-341
   E-mail: ikanovicj@novosarajevo.ba