Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina

Služba radi organizovano u dva odsjeka:

 • Odsjek za imovinsko – pravne poslove
 • Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Rad u oblasti rješavanja imovinsko – pravnih odnosa i održavanje premjera i katastra nekretnina

Rad u oblasti rješavanja imovinsko – pravnih odnosa ogleda se u rješavanju prvostepenih upravnih postupaka i predlagnje upravnih akata iz nadležnosti Službe. Izrade prijedloga podzakonskih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća iz imovinsko – pravne oblasti. Poslovi na praćenju naplate utvrđenih naknada u postupcima rješavanja imovinsko pravnih odnosa i praćenje realizacije naplate prihoda budžeta Općine. Obavljanje stručno – operativnih poslove na održavanju premjera i katastra nekretnina.

Odluke

 • Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz prethodne godine 1 m²  korisne stambene površine
 • Odluka o određivanju visine naknade za eksproprisano i prodato gradsko građevinsko zemljište
 • Odluka o utvrđivanju visine naknade za položajnu pogodnost gradskog građevinskog zemljišta – rente

Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku na imovinsko – pravnim odnosima na građevinskom zemljištu kroz vođenje upravnog postupka i:

 • predlaganje rješenja Općinskom vijeću za utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu radi privođenja zemljišta planiranoj namjeni (legalizacija bespravno sagrađenih objekata),
 • predlaganje akata Općinskom vijeću za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine radi privođenja zemljišta planiranoj namjeni,
 • predlaganje akata Općinskom vijeću za utvrđivanje javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba radi izgradnje objekata od javnog interesa,
 • predlaganje akata Općinskom vijeću za utvrđivanje javnog interesa za ustanovljenje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba radi izgradnje objekata ili izvođenja radova od javnog interesa,
 • predlaganje akata Općinskom vijeću za utvrđivanje javnog interesa za ustanovljenje zakupa na nekretninama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba radi izvođenja radova od javnog interesa,
 • razmatranje ponude vlasnika nekretnine o naknadi za eksproprisane nekretnine,
 • donošenje rješenja kojim se vlasniku zgrade utvrđuje površina zemljišta pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade,
 • donošenje rješenja o eksproprijaciji zemljišta i objekata u vlasništvu fizičkih i pravnih lica radi izgradnje objekata od javnog interesa.

Postupci određivanja naknade za eksproprisane nekretnine fizičkih i pravnih lica sprovode se kroz:

 • zaključene sporazume o određivanju visine naknade za eksproprisane nekretnine na održanim usmenim raspravama uz učešće vlasnika nekretnina, Pravobranilaštva Općine i Komisije za procjenu zemljišta u vlasništvu Općine i angažovanih sudskih vještaka,
 • donošenje rješenja o utvrđivanju visine naknade na ime rente – položajne pogodnosti dodijeljenog građevinskog zemljišta,
 • praćenje naplate utvrđenih naknada za prodato građevinsko zemljište, kojim upravlja i raspolaže Općina Novo Sarajevo i naknade na ime rente u cilju realizacije budžetskih sredstava.

Poslovi na realizaciji Programa uređenja građevinskog zemljišta i projekata strateških ciljeva ekonomskog razvoja Općine obuhvataju:

 • pripremanje prijedloga javnog konkursa za prodaju građevinskog zemljišta Općine Novo Sarajevo i eksproprijacija nekretnina fizičkih i pravnih lica,

Poslovi na pripremanju prijedloga odluka  koje donosi Općinsko vijeće:

 • pripremanje Prijedloga Odluke o utvrđivanju visine naknade na ime rente za tekuću godinu,
 • pripremanje Prijedloga Odluke o utvrđivanju visine naknade za eksproprisano i prodato građevinsko zemljište za tekuću godinu,
 • pripremanje Prijedloga Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz prethodne godine 1m² korisne stambene površine.

Poslovi održavanja Registra građevinskog zemljišta kojim upravlja i raspolaže Općina Novo Sarajevo.

Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Obavlja stručno – operativne poslove na održavanju premjera i katastra nekretnina.

Vođenje svih promjena u katastarskom operatu radi održavanja premjera i katastra nekretnina kroz:

 • parcelaciju zemljišta,
 • promjene posjedovnog stanja na zemljištu (provođenje ugovora, presuda suda i rješenja drugih organa),
 • uplanjenje objekata,
 • davanje podataka o katastarskim posjednicima na zemljištu i objektima u skladu sa zakonom i drugim propisima (izdavanje kopija katastraskog plana i uvjerenja iz službene evidencije),
 • davanje stručnih nalaza iz geodetske oblasti u postupcima rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na građevinskom zemljištu sa izradom prijavnih listova “A” i “B” radi provođenja parcelacije zemljišta i uplanjenja sagrađenih objekata.

Kontakt