Služba za imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina vrši sljedeće poslove: 

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova i katastra nekretnina;
 • inicira i provodi postupke iz svoje nadležnosti: radi upisa stvarnih prava na nekretninama čiji je nosilac prava općina, upisa javnih i općih dobara, prodaje zemljišta putem javnog konkursa radi izgradnje, dodjele zemljišta radi izgradnje neposrednom pogodbom;
 • predlaže Općinskom vijeću akte iz svoje nadležnosti radi prodaje i zamjene nekretnina;
 • analizira i priprema prijedloge propisa iz oblasti imovinsko-pravnih poslova i geodetskih poslova i katastra nekretnina za Općinsko vijeće;
 • postupa u predmetima eksproprijacije;
 • provodi postupke utvrđivanja tržišne cijene za eksproprisane nekretnine;
 • provodi postupke obračuna troškova za pogodnost – rentu, te prati naplatu sredstava po ovom osnovu;
 • održava ažurnim katastarski operat;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u gazdovanju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine, i to: građevinsko zemljište;
 • vodi registar nekretnina-gradskog građevinskog zemljišta;
 • izdaje uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz djelokruga rada;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.
Share Follow View