Služba za inspekcijske poslove vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa i provodi utvrđenu politiku inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog uređenja i građenja, oblasti komunalnih djelatnosti, te oblasti lokalnih cesta i gradskih ulica u nadležnosti općine;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • organizuje, priprema i provodi inspekcijski nadzor, rješava u upravnom postupku i poduzima upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora;
 • donosi programe i planove obavljanja inspekcijskog nadzora za inspektore u svom sastavu;
 • vodi propisane evidencije o obavljanju inspekcijskog nadzora;
 • vodi potrebne i propisane evidencije o službenim iskaznicama inspektora;
 • podnosi izvještaje o svom radu općinskom načelniku i drugim tijelima, u skladu sa zakonom;
 • ostvaruje saradnju sa upravama za inspekcijske poslove, organima državne službe, pravnim licima, udruženjima i građanima, u pitanjima od značaja za efikasno provođenje propisa;
 • vrši druge poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor i u vezi sa nadzorom;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Inspektorata, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Inspektorata; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Inspektorat direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužen Inspektorat; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Kontakt

Share Follow View