Poslovi i zadaci ove službe:

Djelokrug rada Službe za inspekcijske poslove (Inspektorat) proizilazi iz zakonskih odredbi koje inspekcijski nadzor propisuju općinskoj inspekciji i pokrivene su tri oblasti nadzora, i to:

  • oblast prostornog uređenja i građenja,
  • oblast komunalnih djelatnosti (određena područja) i
  • cestovna oblast (lokalne i nekategorisane ceste)

U sastavu Inspektorata djeluju:

  • urbanističko-građevinski inspektori
  • komunalni inspektori
  • inspektor za ceste

Ciljevi rada i postupanja urbanističko-građevinskih inspektora, odnosno u funkcionalnom smislu kao ključna zadaća inspekcije je provjera poštivanja propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje od strane učesnika u građenju, kao i poticaj njihove primjene s ciljem unaprjeđenja kvalitete gradnje, te zaštite prostora, života i rada, a u slučaju potrebe i sprečavanje šteta i ozbiljnih nesreća.

Prioritetno područje djelovanja urbanističko-građevinske inspekcije je zaštita prostora od substandardne i protupravne gradnje.

Također, inspekcijski nadzor komunalnih inspektora provodi se s ciljem kontrole poštivanja regulative koja uređuje komunalnu oblast, a data je u nadležnost Općini.

Inspektor za ceste – vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti cesta koji se odnose na stanje lokalnih i nekategorisanih cesta, njihovu izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu, radove koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu lokalnih i nekategorisanih cesta.

Postupak inspekcijskog nadzora inspektor pokreće i vodi po službenoj dužnosti.

Tri osnovne zadaće Službe za inspekcijske poslove (Inspektorat) su: nadzor nad primjenom propisa, sankcioniranje u slučaju povrede propisa i osiguravanje informacija o tome javnosti, te sukladno tome, općinski inspektori obavljaju, ovisno o ovlastima u području za koje su nadležni, sljedeće poslove:

  • organiziraju, pripremaju i provode inspekcijski nadzore, nadziru zakonitost osoba i akata sukladno ovlastima propisa,
  • rješavaju u upravnom postupku i poduzimaju propisane mjere protiv prekršitelja zakona vezano za otklanjanje nepravilnosti/nezakonitosti,
  • obavještavaju prijavitelje o postupku, pripremaju izvješća i prijedloge pismena nadležnom ministarstvu; pripremaju obavijesti drugim općinskim službama i odgovore na upite građana, te obavljaju rad sa strankama.

Prijave – zahtjevi za inspekcijsku kontrolu podnose se na protokol Općine Novo Sarajevo (šalter sala) ili putem pošte ili na mail.

Kontakt