Služba za investicije i zaštitu okoliša vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti, te priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti investicija i zaštite okoliša za načelnika Općine i Općinsko vijeće;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, analiza, programa i projekata od interesa za Općinu;
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih i drugih projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata;
 • implementira projekte i koordinira sve vrste radova koji se obavljaju na području općine (građevinske i tekuće održavanje) i koji moraju biti usklađeni sa Dokumentom okvirnog budžeta (DOB);
 • obezbjeđuje koordinaciju sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata;
 • priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine;
 • podnosi konačan i finansijski izvještaj po završenim projektima i investicijama;
 • vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe načelnika Općine i Općinskog vijeća;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je organizovana;
 • vrši poslove koji se odnose na energetsku efikasnost;
 • vrši poslove koji se odnose na poljoprivredu, poslove u oblasti propisa koji definišu šumarstvo, zaštitu zraka, vode i zemljišta;
 • vrši poslove sanacije klizišta;
 • prati, kontroliše, odobrava i odgovara za zakonitost utroška finansijskih sredstava u procesu realizacije programa i projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Kontakt

Informativni letci

Share Follow View