Služba za boračko – invalidsku zaštitu vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • prati stanje i rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere iz oblasti boračko – invalidske zaštite;
 • vodi upravni postupak o sticanju i prestanku svih prava iz djelokruga Službe;
 • izrađuje mjesečni obračun ličnih i porodičnih invalidnina;
 • izrađuje mjesečni obračun dopunskih prava;
 • priprema zahtjeve za transfer sredstava i realizaciju isplata novčanih primanja osnovnih prava;
 • priprema zahtjeve za transfer sredstava i realizaciju isplata novčanih primanja u oblasti dopunskih prava boraca BiH;
 • obrađuje zahtjeve dobitnika najviših ratnih priznanja/odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika najviših ratnih priznanja/odlikovanja i obavlja sve poslove vezano za ostvarivanje/prestanak prava na mjesečni novčani dodatak-Federalno ministarstvo za boračka pitanja;
 • vodi poslove na pripremi, izradi i evidenciji spomen obilježja iz perioda NOR-a i odbrambeno-oslobodilačkog rata obavlja poslove vezano za podatke i sadržaje na istim;
 • priprema materijal za Komisiju za boračko-invalidsku zaštitu;
 • priprema rješenja za oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost – rentu u postupku legalizacije i izgradnje novih objekata, te o dodjeli jednokratne novčane pomoći i vodi bazu podataka i evidenciju o uplatama po rješenjima za oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost – rentu u postupku legalizacije i izgradnje novih objekata,
 • provodi odluke Općinskog vijeća o raspodjeli sredstava iz fonda BIZ-a, o dodjeli pomoći djeci bez oba roditelja, o raspodjeli sredstava boračim udruženjima sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za ONS, Kalendar značajnih datuma, događaja i ličnosti;
 • priprema prijedloge zaključaka i ugovora i prati realizaciju istih;
 • obrađuje zahtjeve za banjsko i klimatsko liječenje i obavlja sve druge poslove vezano za ostvarivanje ovog prava;
 • unosi podatke u ISVDV SISTEM –Federalno ministarstvo za boračka pitanja;
 • izdaje uvjerenja iz službene evidencije;
 • priprema podatke i izvještaje za nadležna ministarstva;
 • izdaje propisane statusne legitimacije ratnim vojnim invalidima i korisnicima porodične invalidnine i iskaznice za besplatnu vožnju;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz svog djelokruga;
 • prati, kontroliše, odobrava i odgovara za zakonitost utroška finansijskih sredstava u procesu realizacije programa i projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Kontakt

Share Follow View