Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

  • Izvršava zakone i druge propise iz djelokruga rada ove organizacione jedinice,
  • Vrši mjesečni obračun naknada korisnika boračko – invalidske zaštite /lična i porodična invalidnina, ortopedski dodatak, tuđa njega i pomoć, osnovno obezbjeđenje, posmrtne pomoći i dr. za korisnike boračko – invalidske zaštite/,
  • Vrši isplate putem blagajne troškova sahrane-dženaze, kirija, stipendija, pomoći ratnim vojnim invalidima, šehidskim porodicama-porodicama poginulih boraca i dr.,
  • Vrši knjigovodstveno praćenje svih finansijskih promjena /analitika, sintetika/,
  • Izrađuje finansijske izvještaje o utrošku sredstava planiranih budžetom Federacije BIH za isplatu ličnih i porodičnih invalidnina /polugodišnji/, kao i izvještaje o realizaciji grantova općinskog budžeta /kvartalno/,
  • Vrši izdavanje uvjerenja o visini primanja korisnika boračko – invalidske zaštite,
  • Vrši izdavanje saglasnosti za podizanje novčanih naknada po punomoći,
  • Daje upute i objašnjenja strankama o pitanjima ostvarivanja prava iz nadležnosti Odsjeka,
  • Vrši i druge poslove koje se odnose na pitanja iz nadležnosti ovog Odsjeka.