Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • Rješava o pravu na ličnu i porodičnu invalidninu za ratne vojne invalide i porodice šehida-poginulih boraca,
 • Rješava o priznavanju prava na trokove dženaze-sahrane za umrle ratne vojne invalide i članove njihovih poridica sa kojima su živjeli u zajedničkom domaćinstvu, za umrle članove porodica šehida-poginulih boraca i za umrle demobilisane borce,
 • Daje prijedloge Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za priznavanje prava na mjesečnu novčanu naknadu nosiocima najviših ratnih priznanja – “Zlatni ljiljan”,
 • Priznavanje prava na mjesečnu novčanu naknadu nosiocima najviših ratnih priznanja ratnim vojnim invalidima kojima je priznato pravo na njegu i pomoć drugog lica nosiocima “Partizanske spomenice”,
 • Vodi postupak za utvrđivanje statusa organizatora otpora, borca – branitelja, veterana –prvoborca i nosioca najvišeg ratnog priznanja,
 • Vodi evidenciju i vrši obradu dokumentacije za rehabilitaciju – banjsko i klimatsko liječenje za ratne vojne invalide, porodice šehida-poginulih boraca i demobilisanih boraca,
 • Vrši izdavanje iskaznica na besplatnu i povlaštenu vožnju za korisnike ove Službe koji to pravo ne mogu ostvariti na drugi način,
 • Vrši izdavanje statusnih legitimacja za korisnike ove Službe,
 • Izrađuje prijedloge propisa: za stipendiranje studenata i srednjoškolaca za mjesečna primanja djece bez oba roditelja, za mjesečna primanja invalida 100% I grupe, za pomoć iz Granta pojedincima iz fonda boračko – invalidske zaštite,
 • Vrši izdavanje uvjerenja o statusu korisnicima boračko – invalidske zaštite,
 • Socijalni rad sa korisnicima boračko – invalidske zaštite /na terenu i u saradnji sa Centrom za socijalni rad i drugim institucijama/,
 • Sarađuje sa kantonalnim i federalnim ministarstvima za boračka pitanja vezano za provođenje Zakona o boračkoj populaciji, te podzakonskim aktima iz ove oblasti,
 • Sarađuje sa opštinskim odjelima Federalnog ministarstva odbrane vezano za pripadnost Armiji BIH poginulih, ranjenih i demobilisanih boraca,
 • Vrši i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti ovog Odsjeka.