Ova Služba vrši slijedeće poslove:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti privrede i finansija,
 • Provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • Rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnti Službe,
 • Priprema propise i druge akte iz svoje nadležnosti koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • Vrši poslove registracije samostalnih djelatnika u oblasti samostalnog privređivanja i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti,
 • Predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanju poslovnim prostorima i vrši kontrolu racionalnog korištenja poslovnih prostora kojim gazduje Općina,
 • Vrši poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora,
 • Organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prosotra,
 • Predlaže, u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim osobama po pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • Vrši poslove u vezi sa izradom budžeta i završnog računa Općine,
 • Vrši poslove u vezi sa izvršenjem budžeta Općine, kao i sve druge poslove u vezi sa budžetom Općine,
 • Vrši poslove vezane za provođenje postupka nabavke roba i usluga iz nadležnosti Službe,
 • Vrši sve stručne i administrativne poslove iz svoje nadležnosti, kao i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

Služba za oblast privrede i finansija ima četiri odsjeka:

a) Odsjek za malu privredu i poslovne prostore
b) Odsjek za budžet
c) Odsjek za nabavku roba i usluga
d) Odsjek za računovodstvo

Kontakt

 • 033/492-180

Elektronski formulari