Služba za privredu, budžet i finansije vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • obavlja poslove planiranja budžeta, praćenja i izvještavanja o izvršenju budžeta;
 • vodi finansijske i knjigovodstvene poslove po principima trezorskog sistema poslovanja:
 • prati naplatu prihoda, raspored istih i trošenje u skladu sa propisanom namjenom izvora sredstava, prati i odgovorna je za trošenje budžetskih sredstava u skladu sa odobrenim budžetskim pozicijama i naplaćenim prihodima;
 • predlaže mjere za usklađenje rashoda sa prihodima;
 • obavlja poslove: likvidature, obračuna plaća i naknada plaća, te drugih primanja uposlenika i vijećnika, obračun naknada iz boračke oblasti socijalne zaštite, platnog prometa putem jedinstvenog računa, prikupljanja javnih prihoda, transakcijskih računa i gotovinskog prometa, knjigovodstvene evidencije finansijskog poslovanja;
 • vodi knjigovodstvenu evidenciju imovine, obaveza i potraživanja u pomoćnim knjigama i druge propisane evidencije;
 • provodi i odgovorna je za realizaciju investicionih projekata iz svog djelokruga u skladu sa zakonom;
 • osigurava usklađenost budžetskog planiranja i Program javnih investicija (PJI) sa razvojnim prioritetima Općine;
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koje je organizovana;
 • razvijanje male privrede kroz izdavanje saglasnosti za rad, utvrđivanje namjene djelatnosti i provođenje politike poslovnih prostora u vlasništvu Općine;
 • razvijanje male privrede kroz izdavanje saglasnosti za rad, izdavanje namjenske saglasnosti i provođenje politike poslovnih prostora u vlasništvu Općine;
 • vrši upravno – pravne poslove i provodi utvrđenu politiku iz oblasti privrede;
 • vrši poslove registracije samostalnih djelatnika u oblasti samostalnog privređivanja i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti;
 • vodi registar o izdatim odobrenjima za rad, predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanju poslovnim prostorima i vrši kontrolu racionalnog korištenja poslovnih prostora kojim gazduje Općina;
 • vrši poslove vezane za izdavanje poslovnih prostora, organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora, vodi registar nekretnina u vlasništvu Općine, i to: poslovnih prostora kojima pravo gazdovanja ima općina;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti organizovanja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine, i to: poslovnim prostorima kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine;
 • vrši poslove u vezi sa zakupom poslovnih prostora – internog bifea i kioska;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Kontakt

Elektronski formulari

Share Follow View