Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

  • Priprema i izrađuje budžet Općine i planove vanbudžetskih sredstava,
  • Izrađuje odluku o izvršavanju budžeta i druge akte iz oblasti finansija,
  • Priprema i izrađuje informacije, izvještaje i druge materijale o izvršenju budžeta,
  • Izrađuje odluke, zaključke i naredbe u vezi sa isplatama i prenosom, odnosno preraspodjeli budžetskih sredstava,
  • Vrši plaćanja i prenos sredstava sa transakcijskog računa,
  • Prati realizaciju izvršenja Budžeta po vrstama prihoda i rashoda, po korisnicima i preduzima mjere da se ta realizacija pravilno vrši,
  • Izrađuje dinamičke planove priliva i odliva budžetskih sredstava,
  • Izrađuje propise i druge akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik o pitanjima iz svoje nadležnosti,
  • Vrši i sve druge poslove iz svoje nadležnosti.