Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

  • Učestvuje u izradi tenderske dokumentacije javnih oglasa, priprema i prati rad komisija Općinskog načelnika za odabir najpovoljnijeg ponuđača,
  • Priprema i izrađuje ugovore o nabavci roba i usluga,
  • Vodi evidenciju svih dobavljača, odnosno ponudioca sa kojima Općina ima saradnju u okviru javnih nabavki,
  • Vodi skladište kancelarijskog i potrošnog materijala za potrebe općinskih službe za upravu i stručnih službi,
  • Vodi analitičku evidenciju stalnih sredstava po vrsti, inventarnom broju, mjestu i odgovornom licu koje ga koristi,
  • Analitički prati pojedinačne nabavke i utrošak materijala po vrsti roba i po službama za upravu,
  • Prati realizaciju ugovora o nabavci i preduzima mjere da se izvrši realizacija tih ugovora,
  • Izrađuje propise i druge opšte akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
  • Izrađuje informacije, izvještaje i druge materijale u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
  • Vrši i sve druge poslove iz svoje nadležnosti.