Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

  • Sistematično i ažurno evidentira sve budžetske transakcije u okviru prihoda i izdataka, u glavnoj i pomoćnim knjigama,
  • Sistematično i ažurno knjiži sve finansijske dokumente u glavnoj i pomoćnim knjigama,
  • Blagovremeno vrši zaključna knjiženja po periodičnim i završnom računu,
  • Popunjava obrazce periodičnih i godišnjih obračuna i priprema podatke za izradu budžeta Općine,
  • Izrađuje tabelarne izvještaje i informacije za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i za kantonalne i federalne organe,
  • Hronološki arhivira i čuva računovodstvenu dokumentaciju,
  • Vrši i sve druge poslove iz svoje nadležnosti.