Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • učestvuje u izradi budžeta kroz davanje prijedloga;
 • aktivno učestvuje na svim javnim skupovima koji se održavaju u postupku izrade i donošenja budžeta, te sa stručnog aspekta vrši ocjenu opravdanosti zaprimljenih prijedloga, a koji se odnose na oblast prostornog planiranja;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 • inicira, učestvuje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblastima prostornog planiranja;
 • vrši poslove obračuna naknade i praćenje naplate sredstava po osnovu pogodnosti (renta), uređenje i korištenje građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina za objekte privremenog karaktera i pokreće postupak utuživanja sredstava po osnovu neplaćenih naknada za pogodnost (renta), uređenja gradskog građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina;
 • vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove za izgradnju skloništa, i posebne naknade;
 • vodi propisane evidencije i izdaje uvjerenja iz službene evidencije;
 • sarađuje sa nadležnim ministarstvima i drugim organima uprave, zavodima i organizacijama;
 • učestvuje u izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i komunalnih poslova;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u gazdovanju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine, i to: javne površine;
 • vodi registar nekretnina-javne površine;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Kontakt

Elektronski formulari

Share Follow View