Služba radi organizovano u dva odsjeka:

Odsjek za prostorno uređenje i urbanizam,
Odsjek za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i urbanizma.

 

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti prostornog uređenja i urbanizma,
  sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vrši statističku obradu podataka u poslovima iz nadležnosti Službe,
 • vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
 • stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
 • vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, rente i doprinosa za izgradnju skloništa,
 • vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacioni planovi i urbanistički projekti),
 • vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
 • priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Grada, Kantona i Federacije o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • priprema propise i druge opće akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
  vrši i druge upravno i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

Kontakt

Elektronski formulari