Dolaskom u Centar za dozvole građani mogu dobiti sve potrebne informacije o urbanističko-tehničkim uslovima, načinu, mogućnosti gradnje te informacije o parcelama na kojima se planira izvođenje željenih građevinskih radova.

Centar za dozvole ima namjeru i želju da građanima Općine Novo Sarajevo, omogući da sa malo napora, truda i potrebnih dokumenata, pribavi odobrenje za građenje.

Pribavljanje urbanističke saglasnosti je prvi korak u namjeri građenja i provjera da li je na traženom lokalitetu moguća gradnja.

Urbanistička saglasnost je upravni akt, a izdaje se kada se utvrdi da je građenje u skladu sa dokumentom prostornog uređenja i drugim uvjetima utvrđenim za taj prostor, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona. U nedostatku prethodno navedenih provedbenih planova prostornog uređenja, urbanistička saglasnost se donosi na osnovu stručnog mišljenja nosioca izrade plana (Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo).

Implementacijom GAP-ovog Projekta osnivanja Centra za izdavanje građevinskih dozvola u okviru Centra za pružanje usluga građanima želimo postići slijedeće:

 • omogućiti građanima da prije predaje zahtjeva, u direktnom kontaktu sa stručnim licem, na jednom mjestu dobiju osnovne informacije,
 • potencijalnim investitorima pružiti informacije i savjete o mogućnostima i uvjetima gradnje
 • mogućnost uvida u važeću plansku dokumentaciju, sa stručnim tumačenjem iste
 • omogućiti građanima da na jednom mjestu dobiju sve potrebne upute o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje, podatke i kontakt informacije o eksternim subjektima koji su uključeni u procese izdavanja odobrenja za gradnju /ViK, BH Telecom, Elektroprivreda, ZIK/
 • u cilju kompletiranja spisa zahtjeva, građanima na jednom mjestu pružiti informacije o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev, načinu i cijeni njihovog pribavljanja
 • davanje uputa građanima o njihovim pravima i obvezama u procesu izgradnje i korištenju objekata
 • davanje uputa građanima u procesu urbanističkog planiranja
 • upoznavanje sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se reguliše ova oblast

Kroz implementaciju ovog Projekta, za Pilot područje – naselje Hrasno i to lokalitet koji je pokriven RP “Hrasno I”, formirana je GIS baza podataka, koja je omogućila da se na jednom mjestu, građani informiraju o uvjetima i mogućnostima gradnje, naročito urbanističko-tehničkim uvjetima, uvjetima uređenja zemljišta i priključka objekta na komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, da dobiju informaciju o parceli i posjedu i drugim podacima bitnim za najlakši i najbolji način pribavljanja odobrenja za građenje.

Sve ovo u konačnici ima za cilj:

 • omogućiti efikasniji razvoj općine
 • smanjenje bespravne gradnje
 • pružanje kvalitetnijih usluga građanima-potencijalnim investitorima
 • lakši i efikasniji rad uposlenih
 • formiranje zajedničke baze podataka općinskih, gradskih, kantonalnih, entitetskih institucija i komunalnih preduzeća
 • smanjenje troškova i vremena izdavanja odobrenja za građenje