• Područje ``Fabrika duhana, mljekara i željeznička stanica``

  Nije obuhvaćeno planskom dokumentacijom

 • Područje ``Spomen park Vraca``

  Nije obuhvaćeno planskom dokumentacijom

 • Područje Grbavica I

  Nije obuhvaćeno planskom dokumentacijom

 • Područje Grbavica II

  Nije obuhvaćeno planskom dokumentacijom

 • RP ``Pofalići-Ciglane``

  Regulacioni plan “Pofalići-Ciglane”

  • Regulacioni plan „Pofalići – Ciglane“  objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 1/03.
 • RP ``Velešići``

  Regulacioni plan  “Velešići”

  Regulacioni plan “Velešići” objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 24/11/.

 • RP Centar NovoSarajevo

  • Regulacioni plan „Centar Novo Sarajevo“ , objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 3/08, a prečišćen tekst, objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 17/11.

  U okviru ove prostorne cjeline verifikovane su:

  –  Odluka o izmjenama i dopunama RP „Centar Novo Sarajevo“ za parcelu S11/ skraćeni postupak- ispred zgrade „Kifla“ u ulici Malta  /, s ciljem povečanja gabarita BGP stambeno-poslovno garažnog objekta sa parking prostorom, objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 24/11.

  – Odluka o provođenju Izmjena i dopuna RP“ Centar Novo Sarajevo“/skraćeni postupak/ za parcelu S2, objavljena  u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 33/12. Izmjena se odnosi na korekciju građevinske parcele S2,

   KOREKCIJA  REGULACIONG PLANA

  Regulacioni plan „Centar Novo Sarajevo“

  – Odluka o korekciji u cilju  povećanja spratnosti i gabarita objekta planiranog za izgradnju na lokalitetu bivšeg kina „Arena“, objavljena  u Službenim novinama Kantona Sarajevo br.13/10.

  – Odluka o korekciji objekta na parceli S2 u pogledu gabarita i namjene, objavljena  u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 24/09 i  26/11.

  – Odluka o korekciji RP “Centar Novo Sarajevo”/ stambeno- poslovni objekat “Infinity group”doo, objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj:2/14.

  RP Centar NovoSarajevo

 • RP Hrasno 1

  Izmjene i dopune Regulacionog plana “Hrasno I” ,objavljen u  Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 31/06.

 • RP Hrasno brdo

  Izmjene i dopune Regulacionog plana “Brdo Hrasno” uz proširenje obuhvata usvojene su u decembru 2001. godine i objavljene  u  Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 33/01. Plan je važeći, a pokrenute su aktivnosti na izradi novog – pripremljen je Nacrt Odluke o pristupanju izradi RP“Brdo Hrasno“.

  KOREKCIJE  REGULACIONIH PLANOVA

  Regulacioni plan „Brdo Hrasno“

  –   Odluka o korekciji Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo  broj: 12/07, radi izgradnje vjerskog objekta.

  –   Odluka o korekciji plana radi obezbjeđenja kolskog  priključka iz Hercegovačke, na trasi Južne longitudinale, objavljena u  Službenim novinama Kantona  Sarajevo br.20/10 .

  RP Hrasno Brdo

 • RP Hrasno II

  Izmjene i dopune Regulacionog  plana „ Hrasno II “,objavljen  u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 19/04.

 • RP Kanara

  REGULACIONI PLANO – U TOKU IZMJENE I DOPUNE

  1. Regulacioni plan „Kanara“/ Službene novine Kantona Sarajevo,broj:3/03-van snage, a
  Odluka o pristupanju izradi RP „Kanara“ objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo ,broj: 46/12 / ; utvrđen režim zabrane građenja do donošenja Plana.

 • RP Kovačići

  Regulacioni plan “Kovačići”, objavljen  je u  Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 25/13 /.

 • RP Kovačići-Centar

  Regulacioni plan “Kvadrant 30”, objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 4/89.
  KOREKCIJE REGULACIONOG PLANA
  Regulacioni plan “Kvadrant 30”
  – Odluka o korekciji plana koja se odnosi na lokalitet na kojem se nalazilo kino Kumrovec, je verifikovana i objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 20/06.
  – Odluka o korekciji /tekstualni i grafički dio/ za objekat MUP-a /dislokacija / je verifikovana i objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 24/09.

 • RP Kvadrant 30

  Detaljnije o Službi

  • Odsjek za stambene poslove
  • Odsjek za komunalne poslove i zaštitu okoliša
  • Odsjek za razvoj
  • Odsjek za obnovu stambenog fonda
 • RP Kvadrant C - Marijin Dvor

  REGULACIONI PLANOVI – U TOKU IZMJENE I DOPUNE
  Regulacioni plan „Kvadrant C – Marijin Dvor“ objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo,broj: 27/03. Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna RP objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 22/07.
  KOREKCIJE REGULACIONIH PLANOVA
  Regulacioni plan „Kvadrant C- Marijin Dvor“
  – Odluka o korekciji /tekstualni i grafički dio/ za kolski pristup poslovnim objektima sa trase Glavne
  gradske saobraćajnice ul. Zmaja od Bosne je verifikovana i objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 26/05.
  – Odluka o korekciji /tekstualni i grafički dio/ verifikovana i objavljena u Službenim novinama Kantona
  Sarajevo broj: 14/11, odnosi se na povećanje spratnosti objekta Ambasade Republike Turske .

 • RP Kvadrant C1-Marijin Dvor

  Regulacioni plan „Kvadrant C1- Marijin Dvor“ je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 24/04.
  KOREKCIJA REGULACIONOG PLANA
  Regulacioni plan „Kvadrant C1- Marijin Dvor“

  – Odluka o korekciji , po zahtjevu Univerziteta, za pomjeranje građevinskelinije podzemne garaže
  kako bi garaža imala namjenu-garaža i sklonište je verifikovana i objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 14/09.
  – Odluka o korekciji plana je verifikovana i objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo
  broj:10/09, pokrenuta po zahtjevu Ministarstva vanjskih poslova, a za Ambasadu SjedinjenihAmeričkih Država, u cilju obezbjeđenja pristupa sa servisne saobraćajnice, koja je planom predviđena između Kampusa i Ambasade.
  – Odluka o korekciji plana u cilju obezbjeđenja pristupa sa Sjeverne longitudinale iz ulice Put života poslovnom objektu „AC Quatro“, uz izmjenu Planom utvrđene regulacione linije Kampusa Univerziteta, objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj:18/10.

 • RP Park-šuma-Hum

  Regulacioni plan “Park-šuma-Hum”

  KOREKCIJA  REGULACIONOG PLANA

  – Odluka o korekciji plana/ objekti u ulici Zahira Panjete/, objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo,broj: 37/13

 • RP Paromlinska

  Regulacioni plan “Paromlinska”,objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo,broj: 20/01,van snage.

  REGULACIONI PLAN – U TOKU IZMJENE I DOPUNE
  Odluka o pristupanju izradi RP „Paromlinska“ objavljena u Službenim novinama KS, broj: 20/11;utvrđen režim zabrane građenja do donošenja Plana.

 • RP Pofalići

  Regulacioni plan “Pofalići”

  Regulacioni plan „Pofalići“objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj:17/11.

  KOREKCIJA  REGULACIONOG PLANA

  Regulacioni plan „Pofalići“

  – Odluka o korekciji plana/ objekti u ulici Zahira Panjete/, objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo,broj: 37/13.

  – Odluka o korekciji plana /pristupna saobraćajnica u ulici Zahira Panjete/, objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 41/13.

  Regulacioni plan

 • RP Sarajevo-Bosnalijek

  Regulacioni plan “Sarajevo-Bosnalijek”

  Regulacioni plan “Sarajevogas-Bosnalijek”  objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 5/02.

 • RP Vraca

  REGULACIONI PLANOVI – U TOKU IZMJENE I DOPUNE

  Regulacioni plan “Vraca”, objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 26/86, van snage.

  Odluka o  pristupanju izradi RP „Vraca“- /Službene novine Kantona Sarajevo,broj:28/09/ ; utvrđen režim  zabrane građenja do donošenja Plana.