Odsjek vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa u oblastima prostornog uređenja i urbanizma,
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
 • vrši statističku obradu podataka u poslovima iz oblasti prostornog uređenja, obrađuje statističke, kartografske, analitičke, planske i druge informacije od značaja za planiranje prostora,
 • stara se o realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Odsjeka,
 • vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje uslova građenja, potrebnog obima uređenja i drugih uslova, u fazi pripremanja konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi privođenja zemljišta konačnoj namjeni,
 • vrši stručne poslove u pripremi izrade i provođenja procedure usvajanja planskih akata/prostorni plan, regulacioni plan, urbanistički projekat/,
 • daje potrebne informacije o planom predviđenoj izgradnji i uslovima izgradnje/Centar za dozvole/,
 • vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, naknade troškova rente, i drugih naknada te pripreme stručnih nalaza i mišljenja u upravnim postupcima izdavanja urbanističke saglasnosti,
 • vrši druge poslove iz oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinsko načelnik,
 • učestvuje u izradi razvoja GIS-a područja Općine,
 • Provodi postupak formiranja spiskova stručnih lica koja mogu učestvovati u radu Komisija za tehnički pregled građevina.