Odsjek vrši sljedeće poslove i zadatke:

  • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i podzakonskih akata, te drugih propisa u oblasti prostornog uređenja i urbanizma,
  • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
  • rješava u upravnim stvarima iz pitanja iz nadležnosti Odsjeka,
  • vrši statističku obradu podataka o poslovima upravnog rješavanja iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma,
  • vrši analitičko praćenje stanja i kretanja upravnog rješavanja iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma,
  • stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih iz poslova iz nadležnosti Odsjeka,
  • vođenja evidencije u toku upravnih postupaka,
  • vrši izradu nacrta i akata koja usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju nadležne institucije Grada, Kantona,Federacije iz oblasti koja su u nadležnosti Odsjeka,
  • vrši i druge poslove iz oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
No posts