Ova Služba vrši slijedeće poslove:

 1. izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti opće uprave i poslova koji se nalaze u nadležnosti mjesnih zajednica,
 2. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku i preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Općine za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,
 3. priprema propise i druge akte iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće,
 4. vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa i legalizaciju potpisa, kao i poslove biračkih spiskova,
 5. vrši poslove pružanja pravne pomoći građanima,
 6. vrši poslove koji se odnose na organizaciju općinske uprave i njeno funkcionisanje,
 7. vrši poslove prijemne kancelarije, uključujući prijem, evidentiranje, arhiviranje, kovertiranje i otpremu pošte /kancelarijsko poslovanje za potrebe svih službi za upravu/,
 8. vrši personalne poslove (rad i radni odnosi) za rukovodeće i ostale državne službenike i namještenike svih općinskih službi za upravu i stručnih službi u Općini,
 9. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 10. obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odlukom Općinskog vijeća prenesu na mjesne zajednice, organizira rad mjesnih zajednica i obezbijeđuje vršenje svih poslova iz njihove nadležnosti,
 11. izvršava sve odluke, zaključke i druge akte koje donose zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica, kao i komisije i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica,
 12. vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana, savjeta mjesnih zajednica, kao i za one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica,
 13. obezbijeđuje vršenje poslova i zadataka koji su zakonom i pravilima mjesnih zajednica stavljeni u nadležnost mjesnih zajednica,
 14. priprema i obrađuje izvještaje, informacije, analize, programe i planove rada mjesnih zajednica koje razmatraju Općinski načelnik i Općinsko vijeće,
 15. učestvuje u vršenju određenih poslova iz oblasti civilne zaštite, koji se po zakonu i drugim propisima nalaze u nadležnosti mjesnih zajednica,
 16. provodi sve opće i druge akte koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće, a odnose se na obaveze mjesnih zajednica,
 17. sarađuje sa službama za upravu općina i Grada na području Kantona i kantonalnim organima uprave, po svim pitanjima iz nadležnosti Službe,
 18. sarađuje sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, javnim komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, humanitarnim organizacijama i svim drugim subjektima, radi realizacije planova i programa rada iz nadležnosti Službe,
 19. vrši i druge poslove i zadatke koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe