Služba za opću upravu vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • vrši poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, odnosno vodi propisane knjige osnovne i pomoćne evidencije u vezi sa prijemom pošte, dodjelom u rad, otpremom pošte i arhiviranjem;
 • vrši ovjeru prepisa, legalizaciju potpisa, odnosno vodi propisane knjige evidencije;
 • izdaje uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije – birački spisak Općine Novo Sarajevo iz 1992. godine;
 • obavlja poslove matičnog ureda koji obuhvataju vođenje matičnih knjiga: rođenih, vjenčanih, umrlih, državljana;
 • izdaje izvode, odnosno uvjerenja iz matičnih knjiga;
 • vodi postupak propisan Zakonom o upravnom postupku radi izdavanja potvrda/uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija;
 • vrši sve poslove vezane za zaduženje, praćenje naplate, poništenje i vraćanje novčane protuvrijednosti administrativne takse;
 • rješava u prvom stepenu u upravnim stvarima po Zakonu o matičnim knjigama i drugim upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 • vrši naknadni upis, te upis ispravki i dopuna u matičnim knjigama;
 • provodi postupak sklapanja braka;
 • prosljeđuje izvode iz matične knjige umrlih i druge prateće dokumente sudu radi provođenja ostavinskog postupka;
 • popunjavaju propisane izvještaje iz oblasti građanskih stanja;
 • inicira izradu Indeks registra i izrađuje Vodič o slobodi pristupa informacijama;
 • vodi prvostepene postupke i rješava po zahtjevima za slobodu pristupa javnim informacijama shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama;
 • vodi i ažurira propisane knjige evidencije o zaposlenim, uključujući personalne dosijee zaposlenih, te vrši izdavanje uvjerenja o tim podacima u vezi sa radnim odnosima zaposlenih;
 • vodi i ažurira bazu podataka u elektronskoj formi u koju se unose podaci iz dokumenata koji su sastavni dio personalnih dosjea zaposlenih, a u vezi sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, te izrađuje izvještaje;
 • izrađuje nacrte i prijedloge pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima;
 • priprema propisane akte i dostavlja Agenciji za državnu službu FBiH, Odboru državne službe za žalbe FBiH i drugim organima, te postupa po njihovim zahtjevima;
 • obavlja poslove informisanja građana putem infopulta;
 • inicira izradu i izrađuje odobreni Plan obuke državnih službenika i namještenika;
 • provodi administrativna izvršenja rješenja organa uprave i institucija koje imaju javne ovlasti pod uslovima i na način propuisan Zakonom o upravnom postupku;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije i učestvuje u izradi Plana implementacije strategije;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.
Share Follow View