REALIZIRANI PROJEKTI U  2015. godini:

– Popravk oštečenja na pasareli
– Uređenje zelene površine u ulici Blagajska kod pasarele
– Da se na području mjesne zajednice parkovi, tj trava redovno kosi, uređuju kao da se uređuju i sve javne zelene površine.
– Sanacija trotoara ulica Paromlinska br.24– kod Crvenog križa
– Uljepšati zasadima ulicu Alojza Benca i Paromlinsku.
– Postavljanje 4 ivičnjaka i 2 željezna stuba Marka Marulića br. 21.
– Projekat za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Petra    Sinana   Šaina i Fra Matije Divkovića
– Sanacija uzdignutog pješačkog prelaza Paromlinska kod taxi
– Sanirati rupe, a negdje i veči dio površine asfaltirati u ulica Paromlinska
– Postavavljanje svjetlosne signalizacije ili ležečih policajaca kod Pružnog prelaza u ulici Nedima Filipovića isprd silosa
– Zimsko održavanje ulica, stepeništa i pasarele
– Izvršiti zamjenu postojećih drvenih bandera Paromlinska 53A, B, C, D, postaviti još.
– Sanacija – Asfaltiranje udarnih rupa na području mjesne zajednice
– Projet odvoza kabastog odpada

  REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. godini:

-Postavljanje parkovskog mobilijara u ulici Nedima Filipovića
-Postavljanje ivičnjaka u ulici Marka Marulića
-Asfaltiranje ulice Alojza Benca
-Sanacija pasaža u ulici Marka Marulića
-Uređenje zelene površine u ul. Blagajska
-Sanacija atomskih skloništa
-Zamjena i postavljanje ulične rasvete u ul. Marka Marulića
-Popravak oštećenja na pasareli

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI U 2017. GODINI:

-Sanacija udarnih rupa na području mjesne zajednice
-Sadnja trave i uređenje zelene površine ul. Alojza Benca do OŠ „Malta“
-Popravak parkovskih klupa ul. Alojza Benca kod br. 2 i ul. Marka Marulića br.1
-Postavljanje visokih ivičnjaka ul. Paromlinska br.70
-Dopuna mobilijara na dječijem igralištu i postavljanje fitnesa sprava u ul. Nedima Filipovića br.10-12
-Ograđivanje dječijeg igrališta Nedima Filipovića br.10-12
-Renoviranje dječijeg igrališta Marka Marulića br.2A BC
-Zimsko održavanje ul. Fra Matije Divković i Petra Sinana Šaina
-Izgradnja parkinga za bicikla ul. Alojza Benca br.2
-Popravak parkovskih klupa
-Rekonstrukcija trotoara, staza i stepeništa-Sadnja novih sadnica na području cijele mjesne zajednice
-Zimsko održavanje ulica, stepeništa i pasarele
-Projekt odvoza kabastog otpada
-Košenje i uređenje zelene površine
-Obezbjeđenje i podjela posipnog materijala

 PLANIRANI PROJEKTI U 2018. GODINI:

-Postavljanje kanalizacione mreže ul. Petra Sinana Šaina
-Postavljanje kanalizacione mreže ul. Fra Matije Divkovića
-Postavljanje kamere (video nadzor) ul. Fojnička i ul. Blagajska na pasareli
-Asfaltiranje trotoara ul. Fra Matije Divkovića 2
-Nivelisanje šahtova ul. Fra Matije Divkovića br. 36 i 87
-Popravak trotoara ul. Nedima Filipovića
-Asfaltiranje trotoara ul. Paromlinska br. 55A
-Popravak trotoara ul. Paromlinska preko puta br.55A
-Sanacija udarnih rupa na području mjesne zajednice „Dolac“
-Asfaltiranje trotoara i postavljanje visokih ivičnjaka ul. Fojnička
-Asfaltiranje trotoara ul. Sakiba Nišića
-Asfaltiranje trotoara ul. Ložionička od semafora do ul. Paromlinska
-Asfaltiranje trotoara i postavljanje visokih ivičnjaka ul. Igmanska od br. 1 do br. 9
-Asfaltiranje ul. Igmanska – ulaz iz ul. Paromlinske do parkinga
-Postavljanje parkovskih klupa ul. Paromlinska kod taxi štanda
-Postavljanje javne rasvjete ul Igmanska i ul. Sakiba Nišića
-Postavljanje visokih ivičnjaka ul. Paromlinska br. 70
-Rješenje pružnog prelaza brza cesta ul. Nedima Filipovića
-Renoviranje dječijeg igrališta ul. Marka Marulića kod br.2 a b c
-Asfaltiranje trotoara i postavljanje viskih ivičnjaka ul. Marka Marulića br. 19
-Postavljanje javne rasvjete ul. Paromlinska br.70
-Zamjena i dopuna javne rasvjete ul. Sakiba Nišića
-Rekonstrukcija parkinga ul. Paromlinska br. 30-32
-Dopuna protupožarnih aparata i hidrantskih cijevi ul. Paromlinska br. 30-32
-Sanacija trotoara ul. Marka Marulića 1-17
-Nabavka hidrantske mreže ul. Marka Marulića 1-17
-Obilježavanje parkinga ul. Marka Marulića 1-17
-Sanacija asfalta ul. Skopljanska br. 1 i 3
-Postavljanje javne rasvjete ul. Skopljanska br. 1 i 3
-Izgradnja parking prostora za bicikla ul. Alojza Benca br. 2
-Sadnja stabala ul. Nedima Filipovića br.10 – 12
-Asfaltiranje ulice od ul. Alojza Benca do ul. Butmirska kod toplana
-Povećati novčana sredstva od planiranih u budžetu za KJKP „Park“
-Izmjena krovnog pokrivača ul. Igmanska br. 9
-Sadnja žive ograde ul. Igmanska br. 9

Marka Marulića broj 7
Sekretar Palavra Sejdefa
Tel. 033/ 610-256
E-mail:  mz.dolac@novosarajevo.ba

PRIPADAJUĆE ADRESE:

Ulice u ravničarskom dijelu MZ

1. Ložionička ulica neparni brojevi :11,13,15,i br. 17,
2. Marka Marulića od br.2 do 26,i od br. 1 do br. 27,
3. Paromlinska od br. 2 do br. 70 i od br. 41 do br. 55-F,
4. Igmanska od br. 1 do br. 17 i od br. 6 do br. 14,
5. Neretvanjsak br. 1 do 3 i od br. 2 do br. 6,
6. Kalesijska br. 1 do 11 i br. 2 do br. 14,
7. Sakiba Nišića br. 1 do br. 7 i br. 2 do br. 10,
8. Butmirska br. 1 do br. 13 i br. 2 do br. 10,
9. Alojza Benca br. 1 do br. 13 i br. 2 do br. 8,
10. Fojnička br. 1 do br. 13 i br. 2 do br. 10,
11. Srebrenička br. 1 do br. 3 i br. 2 do br. 12,
12. Saliha Udžvarlića br.1 do br. 9 i br. 2 do br. 10,
13. Bugojanska br.1 do br. 13 i br. 2 do br. 4,
14. Zenička br. 1 do br. 9 i br. 2 do br. 6,
15. Sprečanska br. 1 do br. 5 i br. 2 do br. 6,
16. Goraždanska br. 1 do br. 5 i br. 2 do br. 8,
17. Nedima Filipovića – kućni brojevi : 4-A,4-B,4-C,4-D,4-E, 6,8,10 i br. 12,

Ulice u padinskom dijelu MZ-dijelu iznad željezničke pruge:

1.Drinska -dio ulice, parni br. od br. 88 do br. 168,lijevom stranom Drinske ulice prostire se željeznička pruga,
2.Fra Matije Divkovića br. 1 do br. 103 i br. 2 do br. 50,
3.Skopljanska br. 1 do br. 13 i br. 2 do br. 14,
4.Petra Sinana Šaina br. 1 do br. 25 i br. 2 do br. 8 i
5.Blagajska br. 1 do br. 9 i br. 2 do 32.

Članovi Savjeta MZ sa adresom stanovanja i funkcijom:

1. Mustajbašić Mirza, predsjednik
2. Ćehović Belma, zamjenik predsjednika
3. Šahat Sead, član
4. Mišić Zahid, član
5. Alečković Vedran, član
6. Cvijan Miljana, član
7. Vukas Đenana, član

 

NACONALNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA

Bošnjaka 73,05 %
Hrvata 12,00 %
Srba 10,05 %
Ostalih 4,00 %

Mjesna zajednica Dolac, trenutno broji oko 6800 stanovnika,
Na području mjesne zajednice, broj stanovnika se povećava.