REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. godini

-Obezbjeđenje rezervoara Hum /postavljena ograda oko kompletnog rezervoara/
-U toku 2015-e godine vršene su pripreme na sanaciji saobraćajnice Gornji Velešići 124-160.
-U toku 2015-e godine izvršena je sanacija udarnih rupa u naselju /više lokaliteta/
-Tokom 2015-e godine sanirane su slivne rešetke na najkritičnijim lokacijama
-Redovno i vandredno čišćenje zelenih površina,
-U ulici Muhameda ef.Pandže urađeni su ili sanirani djelimično rukohvati na kritičnim lokacijama
-Sanacija stepeništa na tri lokacije u ulici Muhameda ef.Pandže
-Asfaltiranje  saobraćajnice ul.Muhameda ef.Pandže 205-bb
-Sanacija udarnih rupa dijela ulice Ćamila Sijarića
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 170
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 160 /spoj sa Općinom Centar
-Izvršena je nabavka sadnica i pošumljavanje dijela lokaliteta Park-šuma-Hum
-Saniran dio trotoara u ulici Muhameda ef.Pandže kod broja 403
-Podjela paketića za djecu od 2 – 5 razreda OŠ na području Općine Novo Sarajevo
-Organizovanje i priprema izleta za penzionere
-Priprema za family day na Vilsonovom šetalištu
-Organizovanje i priprema javnih rasprava i zborova u mjesnim zajednicama
-Priprema i obilježavanje dana mjesnih zajednica

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. GODINI

-Rekonstrukcija i asvaltiranje dijela ulice spoj MZ Pofalići – Gornji Velešići
-U toku 2016-e godine izvršena je priprema i asvaltiranje ulice Gornji Velešići 124-160 na dužini od 450 metara.
-Rekonstrukcija dijela ulice Gornji Velešići od 124 – 158
-Sanacija udarnih rupa na više lokaliteta
-Sanacije su slivne rešetke na najkritičnijim lokacijama
– Redovno i vandredno čišćenje zelenih površina,
-U ulici Muhameda ef.Pandže urađeni su ili sanirani djelimično rukohvati na kritičnim lokacijama
-Sanacija stepeništa na tri lokacije u ulici Muhameda ef. Pandže
-Asfaltiranje saobraćajnice ul.Muhameda ef.Pandže 205-bb
– Sanacija dijela ulice Ćamila Sijarića
-Sanacija kanalizacionog šahta u ulici Ćamila Sijarića
-Sanacija površinskih voda u ulici Ćamila Sijarića, izgradnja slivnih rešetki na istoimenom lokalitetu kao i izgradnja novog trotoara
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 160 /spoj sa Općinom Centar
-Izgradnja nastrešnica /niše/ za kontejnere u ulici Muhameda ef.Pandže br.4
-Sanacija dijela kanalizacione mreže u ulici Muhameda ef.Pandže 249
– Sanacija slivnog šahta I površinskih voda u ulici Muhameda ef.Pandže 279
-Postavljanje saobraćajnih prepreka na kolovozu kod OŠ “Velešićki Heroji”
-Izvršena je nabavka sadnica i pošumljavanje dijela lokaliteta Park-šuma-Hum
-Saniran dio trotoara u ulici Muhameda ef.Pandže kod broja 403

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Asfaltiranje dijela ul. Gornji Velešići br. 124-160
-Rekonstrukcija dijela saobraćajnice u ul. Muhameda ef. Pandže
-Asfaltiranje ul. Ćamila Sijarića br. 6 – 14
-Tekuće održavanje saobraćajnica na više lokaliteta
-Sanacija stepeništa i pasaža zgrada ul. Muhameda ef. Pandže
-Sanacija stepeništa ul. Muhameda ef. Pandže br. 69
-Sanacija rukohvata ul. Muhameda ef. Pandže bb
-Izgradnja spomen sobe, proširenje sale, sanacija fasade objekta MZ “Velešići”
-Redovno i vanredno čišćenje zelenih površina
-Nabavka sadnica i pošumljavanje dijela lokaliteta Park- šuma Hum
-Postavljanje klupa za odmor ul. Muhameda ef. Pandže 69

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Priprema planske dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže Gornji Velešići br. 124-160
-Postavljanje samostojećih info-panoa na tri lokacije
-Sanacija potpornog zida ul. Muhameda ef. Pandže br. 399
-Sanacija potpornog zida Muhameda ef. Pandže br. 403
-Postavljanje javne rasvjete Ćamila Sijarića br. 51-53
-Postavljanje javne rasvjete Muhameda ef.Pandže br. 281
-Rekonstrucija javne rasvjete Muhameda ef.Pandže br. 35-49
-Postavljanje javne rasvjete Muhameda ef.Pandže br. 88
-Postavljanje javne rasvjete Gornji Velešići br. 395
-Postavljanje javne rasvjete Muhameda ef. Pandže br. 157-173
-Postavljanje javne rasvjete ul. Gornji Velešići br .167
-Rekonstrukcija i izmiještanje dva stuba javne rasvjete ul. Muhameda ef. Pandže br. 39-43
-Sanacija stepeništa i pasaža zgrada ul. Muhameda ef. Pandže br. 387, 377, 393, 397, 399
-Sanacija stepeništa ul. Ćamila Sijarića br. 6
-Sanacija trotoara ul. Muhameda ef. Pandže “Pekara MBA”
-Izgradnja trotoara ul. Gornji Velešići br. 116
-Opremanje spomen- sobe objekta MZ
-Tekuća održavanja saobraćajnica
-Postavljanje podužnih slivnih rešetki
-Djelimična izgradnja rigola rezervoar Hum Gornji Velešići
-Zamjena video nadzora na objektu mjesne zajednice
-Postavljanje klupa za odmor
-Tekuća održavanja javnih zelenih površina
-Postavljanje tabli sa brojevima u naselju
-Postavljanje zaštitne metalne ograde ul. Gornji Velešići br. 124-160

Adresa: Muhameda ef.Pandže bb
Telefon:033 / 814-682
E-mail: mz.gornjivelesici@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Muhotić Jasmina

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

Gornji Velešići 109 – 283, 375 – 439, Svi parni br.
Muhameda ef.Pandže 10-12,  43,53,63 – 389, 391, 377, 397,399,393, 387, 385, 383, i 379
Ćamila Sijarića cijela ulica
Ukupno stanovnika: 3378
Površina: 51,1 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Čakal Mirsada, predsjednica
2. Alibašić Suvad, zamjenik predsjednice
3. Pandža Samir, član
4. Kadrić Zihnija, član
5. Šaćirović Jasmina, član

Dan mjesne zajednice je 8. April.