REALIZOVANI PROJEKTI ZA 2015. Godinu

 • izgradnja javne rasvjete na lokacijama Splitska br.55,61,52 – Ljubljanska  22,a,b (prema novoj zgradi od cigle),
 • poboljšanje javne rasvjete u smislu postavljanja dva stuba rasvjete Grbavička br.1-3,
 • sanacija trotoara – pješačkih staza na više lokacija: Grbavička 4/c i 5/a, Grbavička 1-3 i Grbavička 5, od mosta Ars-aevi pa do mosta H. Ćemerlića, Ljubljanska – Nevesinjska, Emerika Bluma – Trnovska, Ljubljanska od raskrsnice sa Trnovskom ulicom (desna strana) do Ljubljanska 18/a,
 • asfaltiranje dijela ulice Splitska  od br.16 do raskrsnice ispred ambasade Indonezije,
 • nabavka urbanog mobilijara za javne površine (više likacija),
 • izgradnja ograde – rukohvata na trotoarima i stepeništima: Splitska 59,61,65 do Ljublanska 22a,b , Ljubljanska od raskrsnice sa Trnovskom ulicom (desna strana) do Ljubljanska 16/a, Emerika Bluma 5,7,9, ( ispred ulaza u zgradu), Emerika Bluma br.3,
 • rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Emerika Bluma od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do izlaza na Splitsku ulicu,
 • sanacija vodovodne mreže u ulici Emerika Bluma od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do izlaza na Splitsku ulicu (djelimično),
 • održavanje javnih zelenih površina na više lokacija: Ljubljanska br.5, Grbavička br.1, Grbavička 4a,b,c, Radnička ulica – raskrsnica sa Splitskom ulicom (mali park) i zelena površina do stambenog objekta Radnička br.17,
 • nivelisanje potpornog zida radi onemogučavanja parkiranja – Grbavička do br.5,a,b,c,
 • izgradnja niša za kontejnere na dvije lokacije: Splitska 45 i Emerika Bluma do br.3.

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. godini

– Sanacija dijela trotoara Ljubljanska – Nevesinjska prema Općini Centar.
– Sanacija dijela trotoara od raskrsnice sa ulicama Trnovska – Emerika Bluma do ambasade Mađarske.
– Novi rukohvati Travnička br.1.
– Rekonstrukcija dijela trotoara Ljubljanska ulica od raskrsnice sa Trnovskom ulicom do zgrade Ljubljanska 18/b.
– Poboljšanje javne rasvjete u smislu postavljanja dodatnih stubova na lokacijama do mosta Ars-aevi, oko nebodera Grbavička 6,6a,8 i 8a,
– Rukohvat – zaštitna ograda u Ljubljanskoj ulici od raskrsnice sa Trnovskom ulico do Ljubljanska br.16/a.
– Sanacija stepeništa Ljubljanska br.4 i Grbavička br.6 ( ispred nebodera).
– Sanacija trotoara Ljubljanska – čikma od 23/a do 23/d,
– Rekonstrukcija dijela ulice Ljubljanska – čikma od 23/a do 23/d (asfaltiranje, nivelisanje šahtova, postavljanje novih ivičnjaka) , Ivana Gorana Kovačića – Visočka
– Obilježavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije Grbavička br. 6,6a,8,8a, Zagrebačka br.2,a,b,c,d, i 4,a,b,c,d, i Grbavička 2,a,b,c,d,
– Održavanje zapuštenih parcela: Emerika Bluma br.11 do raskrsnice sa Trnovskom ulicom, Ivana Gorana Kovačića br.15,17,19,21, ulica Nevesinjska granica sa Općinom Centar-djelimično , uređenje parkovske površine Zagrebačka br. 15,17,19,21, uređenje ispred zgrade Grbavička br.9 i Ljubljanska 2/a i 2/b i 4, rekonstrukcija velikih žardinjera do zgrade Grbavička br.5,a,b,c, Grbavička br.2/d – ispred ambulanta fizikalne terapije postaviti dvije klupe za odmor, zaštita rekonstruisane zelene površine Grbavička 5,a,b,c.
– Kroz hitne intervencije urađena odvodnja oborinskih voda na lokacijama radnička ispred br.21 I Splitska iza br. 53
– Pet pumpi za pritisak vode ugrađeno na adresama – Grbavička 4/a,4/c,5,5/a,2

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Rekonstrukcija vodovodne mreže, kanalizacione mreže, novih vodovodnih priključaka i ostale instalacije u ul. Emerika Bluma
-Sanacija udarnih rupa na kolovozu poslije zimskog perioda
-Rekonstrukcija ograda iznad potpornog zida ul. Ljubljanska 23A,B,C – čikma
-Otklanjanje opasnosti i utopljavanje fasada zgrade ul. Emerika Bluma br.7-9
-Održavanje javnih zelenih površina na više zahtjevnih lokacija ul. Nevesinjska
-Uređenje zelene površine ul. Ljubljanska do Tranzita
-Sadnja novih stabala i uređenje zelene površine ul. Grbavička 8 i 8A
-Korpe za sitni otpad ul. Zagrebačka – Južna longitudinala
-Sanacija uništenih dijelova i farbanje ograde na mostu „Ars – Aevi“
-Novi rukohvati ul. Grbavička br. 6
-Pumpe za pritisak vode ul. Grbavička 5B i ul. Grbavička 2C

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Rekonstrukcija platoa između zgrada ul. Grbavička br.1, ul. Grbavička br.5,A,B,C i Zanatskog centra Kovačići.
-Rekonstrukcija dijela ul. Šaćira Sikirića
-Javna rasvjeta ul. Splitska br. 23A, 25B, 25C, 51
-Javna rasvjeta na stepeništu ul. Ljubljanska 2A
-Javna rasvjeta ul. Trnovska
-Javna rasvjeta ul. Emerika Bluma od raskrsnice sa Trnovskom ulicom
-Javna rasvjeta ul. Splitska br.55
-Javna rasvjeta ul. Grbavička br. 6 i br. 6A
-Javna rasvjeta na stepeništu Splitska od br.5 – prema zgradi ul. Ljubljanska 16A, 16B.
-Trotoar ul. Splitska od br.16 do ul. Zagrebačka br. 27
-Rekonstrukcija pješačke staze ul. Grbavička 8A
-Rekonstrukcija trotoara ul. Splitska od ambasade Indonezije do ul. Splitska br.16
-Asfaltiranje dijela trotoara ul. Radnička br.19A,B,C
-Nastavak radova na šetnici i popločavanje od mosta „Ars – Aevi“, prema MZ „Grbavica I“
-Asfaltiranje pristupne staze ul. Ljubljanska br.16B
-Asfaltiranje dijela pješačke staze do br.11,13,15
-Rekonstrukcija trotoara ul. Grbavička 2B i 2C
-Sanacija devastiranog prolaza ul. Grbavička 2B i 2C
-Rekonstrukcija trotoara u dijelu ul. Emerika Bluma ispred br.16
-Rekonstrukcija stepeništa ul. Zagrebačka 4A
-Pumpe za pritisak vode ul. Grbavička 7C, ul. Grbavička 7A, ul. Grbavička 2B, ul. Grbavička 7B, ul. Grbavička 2A
-Sanacija potpornog zida ul. Trnovska br. 9
-Sanacija potpornog zida ul. Ljubljanska od spoja sa Zagrebačkom ulicom ( preko puta benzinske pumpe)
-Nivelisanje potpornog zida ul. Zagrebačka do ćevabdžinice „Efes“
-Obilježavanje vertikalne i horizontalne signalizacije ul. Radnička br.19A,B,C
-Obilježavanje pješačkog prelaza ul. Grbavička do br. 4C
-Postavljanje visokih ivičnjaka ul. Zagrebačka ispred br. 2A,B,C
-Rampa za invalide ul. Grbavička br. 6
-Popravka slivnika ul. Grbavička do br.1, ul. Splitska br.17, ul. Nevesinjska – ul. Gabriela Morena Lokateli
-Postavljanje sigurnosne kamere na most „Ars – Aevi“
-Radovi na kombi stajalištu ul. Ljubljanska 2A
-Hidrantska mreža na više lokacija na mjesnoj zajednici
-Sanacija udarnih rupa i drugih oštećenja na cestama poslije zimskog perioda
-Uređenje javne zelene površine ul. Grbavička do br.5A,B,C
-Uređenje javne zelene površine ul. Grbavička br. 9
-Uređenje javne zelene površine ul. Ljubljanska 2A
-Uređenje javne zelene površine ul. Splitska – čikma do br.55,61,65
-Radovi na fasadi ul. Zagrebačka br. 23 – br.25

Adresa: Emerika Bluma br.5
Telefon:033 / 665-964
E-mail: mz.kovacici@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Munevera Lavić

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

GRBAVIČKA 1-9, 2-8a
ZAGREBAČKA 1-27, 2-4c i 18
LJUBLJANSKA 1-25, 2-24
SPLITSKA 1-67, 2-16
TRNOVSKA 1-9, 2-4a
EMERIKA BLUMA 1-27, 2-34
RADNIČKA 17-31
IVANA GORANA KOVAČIĆA 1-23, 2-12
ŠAĆIRA SIKIRIĆA 1-11, 2-10
VISOČKA
NEVESINJSKA 2-14c
TRAVNIČKA 1-3, 2-4

Ukupno stanovnika: 2926
Površina: 19,7 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Mensur Čolaković , predsjednik
2. Lejla Ganibegović, zamjenica predsjednika
3. Nada Mehmedbašić, član
4. Nedim Šišić, član
5. Slobodan Svrzo, član

Dan mjesne zajednice: 19. mart.