Služba za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje oblasti;
 • utvrđuje pravo na ličnu ili porodičnu invalidninu civilnim žrtvama rata, pravo na porodiljsku naknadu ženi- majci koja je u radnom odnosu, pravo na novčanu pomoć ženi- majci koja nije u radnom odnosu, pravo na dodatak na djecu, pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, pravo na pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci starosti, pravo na subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, pravo na zrdavstvenu zaštitu;
 • osigurava priznavanje i ukidanje statusa raseljenim osobama-prognanicima (sa pravima utvrđenim Zakonom);
 • provodi utvrđenu politiku iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom, zaštite raseljenih osoba- prognanika i izbjeglica- povratnika u cilju stvaranja kvalitetnih uslova življenja i potpunog ostvarivanja prava i slobode građana;
 • izdaje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije;
 • stara se o provođenju akata Općinskog vijeća usmjerenih ka pomoći licima koja su u stanju socijalne potrebe, pomoći porodiljama i pomoć parovima u postupku vantjelesne oplodnje;
 • prati stanje i predlaže mjere za stvaranje boljih socijalno- materijalnih uslova za stanovnike na području Općine;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz svog djelokruga;
 • prati, kontroliše, odobrava i odgovara za zakonitost utroška finansijskih sredstava u procesu realizacije programa i projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Kontakt

Informacije

 • Stručni saradnici:
  Kancelarije 104 i 105 – I sprat
  tel: +387 33 492-122
  tel: +387 33 492-125

Elektronski formulari

Share Follow View