Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice, raseljena lica vrši sljedeće poslove iz svoje nadležnosti:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Službe,
 • Obavlja sve poslove u vezi sa povratom deponovanih radnih knjižica i izdaje uvjerenja o porodičnom stanju.
 • Priprema propise i druge akte iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće,
 • U upravnom postupku u prvom stepenu, rješava zahtjeve stranaka iz oblasti zaštite porodice sa djecom i zaštite civilnih žrtava rata,
 • U upravnom postupku u prvom stepenu, rješava zahtjeve stranaka iz oblasti raseljenih lica
 • U upravnom postupku u prvom stepenu, rješava zahtjeve stranaka iz oblasti zdravstvene zaštite djece, civilnih žrtava rata – članova porodica civilnih žrtava rata i raseljenih lica – prognanika, licima preko 65 godina,
 • Vodi službenu evidenciju o podacima koji se odnose na sva priznata prava strankama, te na zahtjev stranaka izdaje uvjerenja o činjenicama iz te evidencije,
 • Izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjim iz svoje nadležnosti i te materijale podnosi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 • Ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organima drugih općina na području Kantona i kantonalnim organima iz oblasti za koju je obrazovana ova Služba, radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
 • Obavlja i druge poslove vezane za pitanja iz nadležnosti Službe koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

Služba radi organizovano u dva odsjeka:

 1. Odsjek za zaštitu porodice sa djecom i zaštitu civilnih žrtava rata,
 2. Odsjek za rad, izbjeglice, raseljena lica i zdravstvo,

informacije putem telefona na broj: 492-123, 492-125, 492-128 ili stručnim saradnicima lično soba 104 i 108 – I sprat.

Elektronski formulari