Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • Vodi se upravni postupak i donose rješenja u prvom stepenu iz oblasti zaštite porodice sa djecom, koja se odnose na priznavanje prava na: dječiji doplatak, na priznavanje prava na naknadu umjesto plaće ženi majci za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće i porođaja, na priznavanje prava na novčanu naknadu za vrijeme trudnoće porođaja i njege djeteta ženi majci koja nije u radnom odnosu i ženi majci koja se nalazi na redovnom školovanju, priznavanje prava za opremu novorođenog djeteta, priznavanje prava na pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci starosti i dodatnu ishranu za majku dojilju, priznavanje prava na subvencioniranje dijela troškova smještaja boravka djece u predškolskim ustanovama.
 • Vodi se upravni postupak i donose rješenja u prvom stepenu iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata koja se odnose na: priznavanje statusa civilne žrtve rata i utvrđivanje prava na ličnu invalidninu i mjesečno lično novčano primanje priznavanje prava na tuđu njegu i pomoć, priznavanje prava na ortopedski dodatak,
 • Vodi se upravni postupak i donose rješenja u prvom stepenu o priznavanju statusa člana porodice civilne žrtve rata i priznavanju prava na porodičnu invalidninu,
 • Vodi se upravni postupak i donose rješenja u prvom stepenu o priznavanju prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu priznatog statusa civilne žrtve rata i člana porodice civilne žrtve rata, licima preko 65 godina starosti i djecu do 15 godina starosti koja su korisnici prava na dječiji doplatak ako pravo na zdrdavstvenu zaštitu ne ostvaruju po drugom osnovu.
 • Izdaju se uvjerenja o podacima iz službenih evidencija koje se vode u Odsjeku,
 • vrši unos i obradu podataka za sve korisnike svih vidova zaštite iz nadležnosti Odsjeka,
 • Vrši unos podataka i izradu rješenja,
 • Vrši izrada spiskova korisnika kojima su priznata prava prvostepenim rješenjima iz nadležnosti Odsjeka,
 • vrši pripreme naloga i trebovanje novčanih sredstava nakon izvršenog obračuna,
 • Vrši pripreme poštanskih uputnica, unošenjem neophodnih podataka o korisniku i njihovu obradu za sve isplate putem pošte i banaka,
 • Vrši kontrolu ispravnosti obračuna na osnovu izdatih rješenja,
 • Vodi knjigovodstvo u vezi sa finansijskim sredstvima,
 • Vrši izradu periodičnih obračuna i završnog obračuna prema knjigovodstvenom stanju o sredstvima,
 • Vodi analitičko stanje sredstava po mjesecima,
 • Vrši informaciono-dokumentacione i administrativne poslove,
 • Obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti ovog Odsjeka.