Ova služba ima četiri odsjeka:

 • Odsjek za stambene poslove,
 • Odsjek za komunalne poslove i zaštitu okoliša,
 • Odsjek za razvoj,
 • Odsjek za obnovu stambenog fonda.

 

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

 1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i ostalih akata u oblasti stambenih i komunalnih poslova, poslova obnove, razvoja i zaštite okoliša,
 2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 3. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 4. priprema propise i druge akte iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće,
 5. vrši statističke poslove u oblastima iz nadležnosti Službe,
 6. vodi evidenciju o stambenom fondu Općine i privatizovanih firmi, raspoloživom stambenom prostoru neophodnom za obezbjeđivanje smještaja raseljenih lica, kao i stanova za izdavanje u zakup,
 7. vrši procjenu potreba za novim stambenim jedinicama i kapacitetima, te koordinira aktivnostima za stvaranje uslova za stambenu izgradnju u funkciji provođenja faze povratka interno raseljenih lica,
 8. vrši poslove iz oblasti privatizacije stambenog fonda Općine, privatizovanih firmi, kao i poslove restitucije na stanovima uknjiženih u fondu Općine sa akcentom prodaje i kupovine stana,
 9. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog načelnika i Općinskog vijeća koja su nadležna za poslove iz nadležnosti Službe,
 10. vrši povrat napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoji i jedna nekretnina koja nije vraćena, uključujući i stanove u etažnoj svojini koji su napušteni od strane vlasnika,
 11. pruža asistenciju upraviteljima stambenih zgrada u oblasti provođenja Zakona o upraviteljima i održavanju zajedničkih dijelova zgrade,
 12. vrši poslove iz oblasti zaštite čovjekove okoline u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 13. vrši poslove praćenja stanja u oblastima komunalnih djelatnosti i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti,
 14. vrši realizaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja,
 15. vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa za unapređenje stanja u ovoj oblasti,
 16. priprema godišnje planove za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju objekata u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima,
 17. u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim kantonalnim preduzećima, nadležnim kantonalnim ministarstvima, javnim ustanovama i udruženjima građana, prikuplja prijedloge projekata i koordinira i usaglašava prioritete za njihovu realizaciju u tekućoj godini,
 18. prati realizaciju investicionih projekata na području Općine koji se finansiraju iz budžeta Općine i preduzima odgovarajuće mjere za pravilnu realizaciju tih projekata,
 19. izrađuje prijedloge projekata za prezentaciju potencijalnim investitorima za podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i priprema prezentaciju tih projekata,
 20. učestvuje u pripremi i izradi planova i projekata razvoja Općine posebno u oblasti stambene i privredne izgradnje, komunalne infrastrukture i društvenih djelatnosti,
 21. radi na pripremi i učestvuje u izradi prijedloga projekata za poboljšanje kvaliteta življenja građana Općine i unapređenje poljoprivrede koje aplicira potencijalnim investitorima i donatorima,
 22. priprema dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda, te objekata u vlasništvu Općine,
 23. prati realizaciju projekata obnove na području Općine koji se finansiraju iz budžeta Kantona ili sredstvima humanitarnih organizacija i nevladinih institucija,
 24. ostvaruje saradnju sa humanitarnim organizacijama, kantonalnim ministarstvima i odgovarajućim agencijama u cilju realizacije programa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica i osiguranja sredstava za sanaciju,
 25. učestvuje u realizaciji projekata povratka izbjeglica i raseljenih lica kroz realizaciju projekata sanacije stambenih jedinica,
 26. ostvaruje saradnju sa upraviteljima stambenih zgrada na području Općine u cilju praćenja realizacije planova hitnih intervencija,
 27. obavlja i druge poslove u oblasti za koju je osnovana, kao i poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.