Služba za komunalne i stambene poslove i saobraćaj vrši sljedeće poslove: 

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti, te priprema prijedloge općinskih propisa iz komunalne i stambene oblasti, te oblasti saobraćaja za načelnika Općine i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa Službom za investicije i zaštitu okoliša te joj dostavlja sve potrebne podatke za vršenje poslova iz nadležnosti iste;
 • obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo i drugim institucijama;
 • vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na poslove iz nadležnosti službe;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, te prati njihovu realizaciju;
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije komunalnih projekata;
 • podnosi konačan i finansijski izvještaj po završenom projektu;
 • donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je organizovana;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u gazdovanju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine, i to: javne površine;
 • vodi registar nekretnina-javne površine;
 • vrši poslove koji se odnose na zaštitu i dobrobit životinja,
 • vrši poslove održavanja lokalnih cesta od interesa za općinu i nekategorisanih puteva;
 • vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama Zakona o cestama u Federaciji BiH i u skladu sa propisanim nadležnostima;
 • prati, kontroliše, odobrava i odgovara za zakonitost utroška finansijskih sredstava u procesu realizacije programa i projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.
Share Follow View