Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

  • U saradnji sa mjesnim zajednicama, ministarstvima, udruženjima građana priprema godišnje planove za obnovu objekata i finansijska predviđanja koja predlaže Općinskom načelniku,
  • Priprema dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda, te objekata u vlasništvu Općine,
  • Prati realizaciju projekata obnove na području Općine koji se finansiraju iz budžeta Kantona ili sredstvima humanitarnih organizacija i nevladinih institucija,
  • Ostvaruje saradnju sa humanitarnim organizacijama, ministarstvima, agencijama u cilju realizacije programa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica,
  • Učestvuje u realizaciji projekata povratka izbjeglica i raseljenih lica kroz projekte sanacije stambenog fonda i
  • Vrši sve druge poslove koji se odnose na obnovu stambenog fonda.