Služba za upravljanje lokalnim razvojem vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • obavlja poslove izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti strateškog planiranja i lokalnog razvoja;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • priprema nacrte akata koja usvaja Općinsko vijeće;
 • daje mišljenja, prijedloge i sugestije pri izradi akata koja usvajaju nadležne institucije iz oblasti za koju je organizovana;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prikuplja primarne i sekundarne podatke bitne za lokalni razvoj od drugih službi, eksternih izvora i istraživanjem;
 • kreira centralnu bazu podataka i brine se o njenom redovnom ažuriranju;
 • u koordinaciji sa drugim službama, vrši statističku obradu podataka i statistička istraživanja;
 • planira realizaciju projekata utvrđenih strategijom razvoja Općine;
 • prikuplja informacije o eksternim akterima, analizira eksterne aktere i njihovo uključivanje u procese lokalnog razvoja sukladno njihovom potencijalu za doprinos lokalnom razvoju;
 • promovira dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između općinskih službi i vanjskih aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih institucija, itd.);
 • prezentira i promovira projekte i općinu potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim stranama;
 • uspostavlja i održava redovnu saradnju sa izvorima finanasiranja razvojnih projekata (banka, fondovi, institucionalni i drugi investitori, itd.) sa ciljem identificiranja i razvoja optimalnog modela finansiranja projekata;
 • u saradnji sa drugim službama, osigurava usklađenost budžetskog planiranja i programa javnih investicija sa razvojnim prioritetima Općine;
 • pruža metodološke smjernice službama za aktivnosti iz njihove nadležnosti koje su značajne za lokalni razvoj;
 • koordinira pripremu, priprema i podnosi prijave po raspisanim javnim natječajima;
 • analizira podatke, koordinira izradu i izrađuje socio-ekonomsku analizu stanja na području općine Novo Sarajevo;
 • koordinira procese definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja sa višim nivoima vlasti;
 • koordinira procese izrade sektorskih razvojnih planova iz integrirane strategije razvoja općine;
 • izrađuje planove implementacije (1+2) i odgovarajući finansijski okvir za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz integrirane strategije razvoja i drugih sektorskih strategija / planova;
 • koordinira poslove praćenja implementacije i vrši ocjenu učinka implementacije strategije razvoja općine;
 • vodi ukupne evidencije ključnih indikatora razvoja, sektorsko-strateških indikatora, kao i programskih/projektnih i drugih indikatora, u skladu sa strategijom razvoja općine i zahtjevima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 • koordinira procese izvještavanja u odnosu na postavljeni plan implementacije putem prikupljanja izvještaja iz relevantnih službi i sačinjavanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o realizaciji plana implementacije;
 • izrađuje konačan tekst godišnjih izvještaja o napretku implementacije strategije razvoja općine,
 • pokreće i vodi procese izrade ili revidiranja integrirane strategije razvoja na temelju gore navedenih izvještaja;
 • analizira učinak i doprinos općinskih službi implementaciji strategije razvoja općine;
 • predlaže mjere za unapređenje poslovnog okruženja, mjere za unapređenje pravnog i regulatornog okvira za lokalni ekonomski razvoj i unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora;
 • kontinuirano promovira općinu Novo Sarajevo kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija;
 • priprema promotivne materijale razvojnih potencijala općine i prezentira iste investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima;
 • izrađuje plan promocije strategije i promovira ostvarene rezultate u implementaciji razvojne strategije prema široj javnosti i građanima općine, kao i mogućnosti za učešće u implementaciji strategije razvoja općine;
 • priprema operativni plan za narednu godinu;
 • koordinira prikupljanje svih potrebnih podataka za izradu operativnih planova općinskih službi u jedinstveni godišnji plan rada općine;
 • ostvaruje kontinuiranu saradnju sa Općinskim razvojnim timom/Partnerskom grupom;
 • identificira i prati javne pozive za projektno apliciranje ka domaćim i međunarodnim finansijerima;
 • razrađuje obrasce za apliciranje za fondove potencijalnih donatora i sufinansijera i prikuplja neophodnu dokumentaciju za uspješna kandidiranja po javnim pozivima projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj općine i zaštitu okoliša;
 • uspostavlja i vodi registar apliciranih, projekata u implementaciji i realizovanih investicionih projekata;
 • prati realizaciju i nadzor nad aktivnostima koje se tiču razvojno – investicionih projekata odobrenih po javnim pozivima;
 • priprema tehničke i finansijske izvještaje u toku realizacije projekata koje provodi;
 • koordinira proces prikupljanja podataka /APIS/ od svih nadležnih općinskih službi;
 • provodi monitoring (praćenje) projekata i priprema zbirne izvještaje o monitoringu;
 • provodi internu evaluaciju i priprema sintezu evalucionih izvještaja i preporuka na nivou cijele općinske uprave;
 • pokreće inicijativu za reviziju strategije razvoja ili za pokretanje novog procesa strateškog planiranja integralnog razvoja i upravljanja razvojem u procesu evropskih integracija;
 • permanentno unapređuje znanja i vještine za sprovođenje strategija i prenosi stečena znanja u okviru JLS;
 • predlaže program obuke za interne i eksterne aktere u realizaciji strategije;
 • uspostavlja kontinuiranu saradnju sa višim nivoima vlasti (npr. ministarstva, zavodi) u cilju razmjene podataka potrebnih za efikasno korištenje pojedinih aplikacija;
 • sudjeluje u izradi strateških dokumenata Kantona koji se odnose na razvojno planiranje i upravljanje razvojem Općine;
 • sarađuje sa nadležnima za lokalni razvoj iz drugih općina i institucija, razmjenjuje iskustva i primjere dobre prakse;
 • sarađuje na uspostavljanju i održavanju informacionog sistema sa statističkim i drugim podacima od značaja za lokalni razvoj (profil općine), kao i na uspostavljanju baze podataka;
 • osigurava javnost rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o stategiji razvoja Općine;
 • inicira i izrađuje projektne prijedloge, projekte i aktivnosti koji će se provoditi u Centru za razvoj karijere, Memorijalnom centru i centrima za zdravo starenje, kao i nadzor i izvještavanje o realizaciji;
 • provodi i odgovorna je za realizaciju investicionih projekata iz svog djelokruga u skladu sa zakonom;
 • prati, kontroliše, odobrava i odgovara za zakonitost utroška finansijskih sredstava u procesu realizacije programa i projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • inicira, koordinira, učestvuje i prati proces izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vodi brigu o održavanju sistema upravljanja kvalitetom i procesima vezanim za održavanje i unapređenje sistema;
 • promovisanje svijesti o kvaliteti i zahtjevima korisnika među zaposlenicima;
 • nadzire proces izrade dokumentacije sistema upravljanja kvalitetom;
 • sarađuje sa vanjskim organizacijama vezano za poslove upravljanja kvalitetom;
 • redovno informiše kolegij načelnika o zapažanjima u primjeni sistema upravljanja kvalitetom
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Kontakt

Share Follow View