Služba za zajedničke poslove vrši sljedeće poslove: 

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • izrađuje prijedlog plana javnih nabavki na osnovu prijedloga službi, te po dostavljenim zahtjevima službi izrađuje prijedlog za izmjene i dopune istog;
 • pokreće postupke javnih nabavki prema utvrđenom planu javnih nabavki te izrađuje akte za provođenje postupaka javnih nabavki;
 • pruža stručne upute službama  na specificiranju zahtjeva kvaliteta i drugih zahtjeva koje moraju ispunjavati ponuđači ili roba, usluge i radovi a sve u zavisnosti od predmeta javne nabavke;
 • izrađuje tenderske dokumentacije javnih oglasa, priprema i prati rad komisija Općinskog načelnika za odabir najpovoljnijeg ponuđača;
 • obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Komisija za javne nabavke roba, usluga i radova;
 • daje pojašnjenja tenderske dokumentacije učesnicima u postupku javne nabavke;
 • priprema i izrađuje ugovore, okvirne sporazume o nabavci radova, roba i usluga po provedenim postupcima javnih nabavki;
 • prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama u saradnji sa službama, te poduzime potrebne radnje u cilju urednog izvršenja istih;
 • vodi evidenciju svih dobavljača, odnosno ponudioca sa kojima Općina ima saradnju u okviru javnih nabavki;
 • vodi skladište kancelarijskog i potrošnog materijala za potrebe općinskih službi za upravu i stručnih službi;
 • vodi analitičku evidenciju stalnih sredstava po vrsti, inventarnom broju, mjestu i odgovornom licu koje ga koristi;
 • analitički prati pojedinačne nabavke i utrošak materijala po vrsti roba i po službama;
 • oganizuje i obavlja poslove vezane za IT sistem Općine i u tom pogledu izrađuje planove i programe za uspostavljanje i razvoj tog sistema i vrši sve stručne i druge poslove za neprekidno funkcionisanje informacionog sistema, u saradnji i na zahtjev službi za upravu;
 • vrši fizičko i tehničko obezbjeđenje zgrade, poslove prijevoza, štampanje i umnožavanje pisanih materijala, opsluživanje uspostavljenih telefonskih sistema, održavanje čistoće u radnim prostorijama i ostale propisane aktivnosti u vezi s tim;
 • osiguranje uposlenika i imovine;
 • obezbjeđuje radove tekućeg održavanja zgrade i prostora mjesnih zajednica, sistema napajanja električnom energijom, sistema centralnog grijanja, instalacija vodovoda i kanalizacije, sistema i opreme protivpožarne i tehničke zaštite, sistema telefonije, sistema klimatizacije i ventilacije, instaliranih tehničkih postrojenja, vozila, sredstava i opreme;
 • obezbjeđuje video-nadzor zgrade u skladu sa propisima;
 • planira i provodi mjere protivpožarne zaštite za zgradu Općine i mjesne zajednice;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz svog djelokruga;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Kontakt

Share Follow View