Ured za internu reviziju vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • osigurava ispravno izvršavanje odluka vezanih za budžetske i ostale politike, posebno u sljedećim oblastima: finansijskog izvještavanja, efikasnih sistema komunikacije između rukovodilaca i njihovog osoblja, računovodstvenih kontrola, kontrola procesa i kontrole javnih nabavki;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • provodi sljedeće procese interne revizije: 1) strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije, 2) testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija, 3) izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja i 4) praćenje realizacije preporuka interne revizije od uprave;
 • vrši nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantsku aktivnost kreiranu sa ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije te pomogne organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja;
 • pruža podršku rukovodstvu i organizaciji u kojoj je uspostavljena;
 • obavlja poslove sistematičnog pregleda i procjene upravljanja rizikom i internih kontrola, procjene adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u smislu: identifikacije rizika, procjene rizika i upravljanje rizikom od rukovodioca organa uprave, ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Općine, ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama, čuvanje sredstava Općine od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti, integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja;
 • izrađuje strateške i godišnje planove interne revizije bazirane na procjeni rizika;
 • Općinski načelnik ima isključivo ovlaštenje da inicira posebne zadatke konsultantske prirode koji se odnose na internu reviziju, a koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije;
 • vrši provedbu interne revizije u službama za upravu i drugim službama Općine Novo Sarajevo;
 • izrađuje izvještaje o obavljenim internim revizijama, te godišnji izvještaj o aktivnostima interne revizije;
 • prati realizaciju datih preporuka navedenih u izvještaju o obavljenoj internoj reviziji;
 • sarađuje sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Federalnog ministarstva finansija i Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH;
 • organizuje i vodi aktivnosti na provođenju eksterne revizije poslovanja Općine, od strane nadležnih institucija, u koordinaciji sa općinskim službama;
 • obavlja ostale poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu oblast interne revizije u Federaciji BiH;
 • iskazuje potrebe za nabavku sredstava i usluga neophodnih za rad Ureda;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Ureda, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Ureda; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Ured direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužen Ured; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Ureda;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Ureda;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Ureda;
 • obavlja i sve druge stručne i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti interne revizije, kao i poslove koje odredi Općinski načelnik te je u svom radu i neposredno odgovoran Općinskom načelniku.

Kontakt

Share Follow View