Kabinet općinskog načelnika vrši slijedeće poslove:

 1. organizuje i vrši sve stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe rada Općinskog načelnika u pitanjima iz njegove nadležnosti,
 2. priprema sjednice Kolegija Općinskog načelnika, vodi zapisnik i obezbjeđuje realizaciju zadataka utvrđenih na Kolegiju,
 3. ostvaruje saradnju sa pomoćnicima Općinskog načelnika koji rukovode službama za upravu da blagovremeno izrađuju propise i druge opće akte o pitanjima iz nadležnosti službi i utvrđuje konačne tekstove tih propisa i općih akata koje donose Općinski načelnik ili Općinsko vijeće,
 4. vodi evidenciju i čuva originale propisa i općih akata koje donosi Općinski načelnik i službe za upravu i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju u službenom glasilu Općine,
 5. prati i obezbjeđuje realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na Općinskog načelnika,
 6. ostvaruje stalnu saradnju sa Stručnom službom za poslove Općinskog vijeća u svim pitanjima koja se odnose na obaveze Općinskog načelnika prema Općinskom vijeću i preduzima mjere da se sva ta pitanja blagovremeno vrše,
 7. uspostavlja saradnju sa kantonalnim i gradskim organima uprave i drugim organima, Policijskom upravom, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se odnose na rad Općinskog načelnika,
 8. organizuje prijem stranih i domaćih delegacija, privrednih društava, građana i nevladinih organizacija koje prima Općinski načelnik,
 9. organizuje i obavlja poslove vezane za  informacioni sistem Općine i u tom pogledu izrađuje planove i programe za uspostavljanje i razvoj tog sistema i vrši sve stručne i druge poslove za neprekidno funkcionisanje tog sistema,
 10. u saradnji i na zahtjev službi za upravu, vrši svakodnevno, ažuriranje i sređivanje podataka koji se prezentuju preko Općinske WEB stranice, interneta i ostalih vrsta multimedijske reprezentacije i obezbjeđuje stalno prezentiranje tih podataka,
 11. organizuje i vrši sve stručne, tehničke i druge poslove koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje informacionih sistema predviđenih u tač. 9. i 10. ovog člana,
 12. prati rad i prikuplja podatke o radu svih službi za upravu i koji su potrebni za informisanje javnosti o njihovim aktivnostima i u saradnji sa rukovodiocima službi za upravu i Općinskim načelnikom informiše javnost o tim aktivnostima,
 13. organizuje press konferencijei intervjue Općinskog načelnika ili rukovodioca službi za upravu, kao i njihovo gostovanje na elektronskim medijima,
 14. sarađuje sa sredstvima informisanja i tim sredstvima daje potrebne podatke u skladu sa Zakonom koji se odnosi na slobodu pristupa informacijama,
 15. uređuje i lektoriše biltene i informacije službi za upravu, kao i sve propise i druge materijale koji se dostavljaju Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 16. obavlja i sve druge stručne i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Kabineta, kao i poslove koje odredi Općinski načelnik.

Kontakt