Pravobranilaštvo je općinski organ koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom i drugim propisima i općim aktima.

Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih prava i interesa Općine, njenih organa i drugih organa koji se finansiraju iz bušeta Općine ili u odnosu na koje Općina vrši osnivačka prava.

Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih prava i interesa javnih preduzeća i drugih pravnih lica koje osniva Općina, ako je to aktom o osnivanju predvišeno.

Pravobranilaštvo vrši poslove zastupanja pred svim sudovima u zemlji i inostranstvu, upravnim organima, obrašuje predmete, sačinjava tužbe, ulaže redovne i vanredne pravne lijekove, izrašuje nacrt pravnih mišljenja, sastavlja podneske i zahtjeve po odlukama pravnih i sudskih organa, pruža stručnu pomoć pravnim licima iz člana 6. Odluke o Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo u rješavanju imovinsko pravnih pitanja i daje pravna mišljenja na ugovore imovinsko pravne prirode.
Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo štiti imovinu i imovinske interese općine.
Općinskog pravobranioca i njegove zamjenike, imenuje i smjenjuje Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika Općine.
Funkciju Pravobranilaštva vrši općinski pravobranilac i zamjenici pravobranioca.
Zamjenik pravobranioca vrši poslova iz djelokruga Pravobranilaštva koje utvrdi pravobranilac.Kada je Pravobranilac spriječen ili odsutan zamjenjuje ga zamjenik kojeg on odredi.

Kontakt

Share Follow View