Obavijest investitorima objekata koji su u postupku legalizacije

OBAVJEŠTAVAJU SE investitori bespravno izgrađenih stambenih, stambeno – poslovnih objekata i drugih građevina na području Općine Novo Sarajevo, a koji su na osnovu Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 6/06, 18/07, 18/08, 35/12, 51/15) pribavili naknadnu urbanističku saglasnost za izgradnju istih, da su prema odredbama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/17 i 1/18) i Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 100/13) dužni riješiti imovinsko pravne odnose na zemljištu na kojem su objekti sagrađeni i izvršiti upis prava vlasništva na objektima i pripadajućem zemljištu u zemljišne knjige i općinski katastar.

Urbanistička saglasnost izdaje se sa ograničenim rokom važenja od 1 (jedne) godine, s tim da se važnost izdate urbanističke saglasnosti može produžiti u trajanju od  još 1 (jedne) godine, u kom roku je Investitor u obavezi podnijeti zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i riješiti iste kod Službe za imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina, te podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizma.

OBAVJEŠTAVAMO I UPOZORAVAMO INVESTITORE DA SU DUŽNI POSTUPATI U SKLADU SA NAVEDENIM VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA, A KAKO SE NE BI DOVELI U SITUACIJU DA IZGUBE PRAVO NA LEGALIZACIJU BESPRAVNO SAGRAĐENIH GRAĐEVINA.

Obavijest u pdf formatu

Share Follow View