Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma broj:02-14-752/10

Investiciono održavanje sportskih objekata na području Općine Novo Sarajevo – održavanje i servisiranje podloge od vještačke trave pomoćnog terena fudbalskog stadiona Grbavica

I. UGOVORNI ORGAN

I.1. Općina Novo Sarajevo
Zmaja od Bosne broj 55
71 000 SARAJEVO
Id.broj: 4200558710008
Id. Broj PDV-a: 200558710008
Kontakt osoba: Siniša Zec
Tel. 033 492 288,
Fax 033 492 365
Mob: 061 100 564
E – mail: komunalno@novosarajevo.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Općina Novo Sarajevo, Služba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite
okoliša, soba 117 / I.
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA:
Kao pod I.2.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE :
Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55.
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA
I.5.a. Upravni organ
I.5.b. Na lokalnom nivou
II. PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA:
Usluga
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM ?:
DA

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD
UGOVORNOG ORGANA

Zaključak Načelnika Općine Novo Sarajevo o pokretanju javne nabavke broj: 02-14-752/10 od 19.05.2010. godine

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA :

Redovno servisiranje i održavanje vještačke trave tipa Greenfields REAL FT 60 slide na pomoćnom terenu fudbalskog stadiona Grbavica ukupne površine za održavanje od 6.200, 00 m2.

II.5. UKUPNA KOLIČINA :

Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Općina Novo Sarajevo.
II.7. PODJELA NA LOTOVE :

Ne
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA ?:
Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
Od dana potpisivanja Okvirnog sporazuma do 31.12.2013. godine.
III. PRAVNE , EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU :
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU:
Ne

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA:

Ponuđač je dužan ukoliko bude izabran, obezbijediti bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 10% od vrijednosti ugovora, prije potpisivanja ugovora, sa rokom važnosti 15 dana nakon verifikacije usluge od strane komisije.
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA :
Nije potrebno
III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA :
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI :
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE- EKONOMSKO FINANSIJSKA PODOBNOST:
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST

1.Mora posjedovati minimalno jedan stroj tipa kao SportChamp SC2 proizvođaća SMG ili slično, tj stroj za čišćenje, precizno doziranje i popunjavanje suvremenih podloga od vještačke trave s pijeskom i gumenim granulatom .

2. U posljednjih pet godina, mora imati potpisana minimalno dva ugovora za održavanje terena veličine kao pomoćni teren fudbalskog stadiona Grbavica.
IV. POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA
Najniža cijena tehnički prihvatljive ponude
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG:
Da.
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50KM koja se uplaćuje na račun Općine Novo Sarajevo broj: 1610000019280022 , vrsta prihoda 722 439, šifra Općine 079, kod Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo ili na blagajni Općine.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE:

Ponude se podnose na jednom od zvaničnih jezika BiH.
V.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA :
Rok za prijem ponuda je 05.07.2010. godine do 12:00 sati.
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUÐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI

Minimalni rok opcije je 90 dana nakon roka za podnošenje ponuda.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

U prostorijama Općine Novo Sarajevo ( sala za vjenčanje ), 05.07.2010. godine u 13:00 sati
V. DODATNE INFORMACIJE
Tokom provođenja postupka za javnu nabavku sve informacije između Općine Novo Sarajevo i ponuđača, obavljat će se u pismenoj formi.
Općina Novo Sarajevo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku izrade ponude.