Obavještenje o nabavci-robe

Nabavka laptopa za potrebe Općine Novo Sarajevo I.UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA
Općina Novo Sarajevo
Zmaja od Bosne broj 55
71000 Sarajevo
kontakt osoba: Piplica Zoran
tel:033/492-191
e-mail:

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA

1.2.a. Organ uprave
1.2.b. Na lokalnom nivou

II. PREDMET UGOVORA

II.1.VRSTA UGOVORA: Roba

II.2. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD OPĆINE NOVO SARAJEVO
Nabavka laptopa za potrebe Općine Novo Sarajevo
II.3. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka laptopa za potrebe Općine Novo Sarajevo
II.4. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
16.500,00 KM
III. POSTUPAK

III.1. VRSTA POSTUPKA
otvoreni
III.2. KRITERIJA ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

1. Cijena opreme ……………………………………… 55%
2. Kvalitet komponenti ………………………………… 25%
2.Rok isporuke…………… …………………………….. 10%
4.Servis i podrška ………………………………………. 10%
IV. DODJELA UGOVORA
Broj ugovora: 02-14- 3871/08

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUÐAČA

Organizacija:”MMCC“. Sarajevo Poštanski broj: 71000
Adresa: Ul. Džavida Haverića br.7b Identifikacioni broj:4200508610002
Grad: Sarajevo Fax: 033/ 711-202
Telefon 033/ 711-202 Internet adresa(Web):
Elektronska pošta (e-mail):

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I
NAJNIŽOJ/NAJVIŠOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude:
16.220,88 KM
Cijena najniže ponude:
16.220,88 KM
Cijena najviše ponude:
16.836,30 KM

V. DODATNE INFORMACIJE

V.1. DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA
19. 12. 2008.god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA:
2 (dvije)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U “SLUŽBENOM GLASNIKU BiH”:

DA Službeni glasnik BIH broj 88a/08 od 03.11.2008. god.

Objavljeno 13.1.2009. godine